Zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała korzyści z posiadania karty EKUZ w podróży - to przedmiot konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ.

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach, którzy odwiedzają Państwa w domach lub telefonują, próbując umówić się na spotkanie, podając się za pracowników NFZ, uprzejmie informujemy, że wszystkie sprawy związane z potwierdzaniem zleceń na wyroby medyczne, skargami oraz inne sprawy związane z bezpłatnym leczeniem w ramach NFZ załatwiane są przez nasz oddział wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach NFZ lub telefonicznie.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza na wykład w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. w dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104.

Depresja to zaburzenie afektywne, które najcześciej objawia się poczuciem smutku, obniżonym nastrojem, brakiem checi do działania oraz negatywnym postrzeganiem rzeczywistości. Na depresję cierpi coraz więcej z nas - to zaburzenie dotyka i dzieci i dorosłych i seniorów. Depresję można leczyć!

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej http://kolejki.nfz.gov.pl/ prezentowane są informacje o pierwszych wolnych terminach udzielania świadczeń w placówkach medycznych, posiadających umowę zawartą z Funduszem.

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozwiązaniu umowy w całości na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Niepublicznym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Medical Centre Med. of Łódź Sp.z o.o. w Łodzi przy ulicy Próchnika 43, na  udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej – świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Szanowni Państwo,

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że WSZYSTKIE PLACÓWKI świadczące usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej są otwarte.