Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Art. 18.: „1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej."

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 31 stycznia 2012 r. został zamknięty punkt obsługi klientów oraz biura ŁOW NFZ przy ulicy Żeligowskiego 32/34.
Od 1 lutego zapraszamy Państwa do nowej siedziby przy Kopcińskiego 56 (na parterze). Tutaj, w jednym miejscu, będzie można szybko i wygodnie:

Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. 2011.192.1141) ustalono kwotę minimalnego wynagrodzenia, która od dnia 1 stycznia 2012 r. wynosi 1500,00 PLN.
Powyższe skutkuje zmianą wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wolontariuszy i wynosi 135,00 PLN. Składkę odprowadza korzystający.

Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów w sprawie recept.

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki "Refundacja do decyzji NFZ" nie powoduje utraty ważności recepty. 

Publikujemy obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych. Obwieszczenie (w załączniku),  Wykaz leków refundowanych, uzupełnienie wykazu leków refundowanych.

Źródło: Rzecznik prasowy

Szanowni Państwo,

Łódzki Oddział NFZ wkrótce zakończy negocjowanie i podpisywanie umów z poradniami, gabinetami i szpitalami, w których będą się Państwo leczyć przez najbliższych kilka lat.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

Uprzejmie informujemy, że faktury za świadczenia udzielane w zakresie przepisów o koordynacji od dnia 19 grudnia 2011r. należy składać w Kancelarii ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58.

 

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

 Wydział Współpracy Międzynarodowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o zmianie siedziby od dnia 19 grudnia 2011 r.  Nowy adres: ul. Kopcińskiego 69/71 (I piętro) – budynek Portal 69.

Mieszkańcy Łodzi mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie  w Miejskiej Przychodni "Chojny" przy ul. Rzgowskiej 170.