Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ wydana przed rozpoczęciem stosowania rozporządzeń (WE) Nr 883/04 i (WE) Nr 987/09 zachowuje ważność do chwili upływu podanej na niej daty ważności.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Powyższe, nie ma zastosowania w przypadku gdy osoba utraciła tytuł do ubezpieczenia w NFZ - w takim przypadku posługiwanie się kartą EKUZ jest nieuprawnione i będzie skutkować dochodzeniem roszczeń z tytuł poniesionych przez NFZ kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych (art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.).

Od 1 maja 2010 r. w związku ze zmianą przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dla osób które posiadają formularz E-106, E-109 lub E-121 lub odpowiadający im dokument przenośny S-1 wystawiony przez Oddział Wojewódzki (OW) NFZ, oraz członków ich rodzin, kartę EKUZ będzie wystawiał OW NFZ, który wystawił formularz. W przypadku gdy członek rodziny zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE i nie jest zgłoszony do ubezpieczenia w NFZ, kartę EKUZ można wydać tylko jeśli osoby te mają zarejestrowany dokument uprawniający (E-106, E-109, E-121 lub odpowiadającym im dokument przenośny S-1).

Karta EKUZ wydana osobom, które mają zarejestrowany formularz E-106, E-109, E-121 lub odpowiadający im dokument przenośny S1 w innym państwie członkowskim, uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych podczas pobytów turystycznych poza państwem członkowskim zamieszkania i państwem właściwym. Zgodnie z Decyzją Komisją Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.
Karty EKUZ nie można używać, gdy celem pobytu jest uzyskanie leczenia.
Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza. Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc przewidywany czas trwania uprawnień.

Uwaga ! EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

 

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

  • imię;
  • nazwisko;
  • data urodzenia;
  • PESEL;
  • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę;
  • numer identyfikacyjny Karty;
  • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie UE/EFTA wydaje kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

 

Jak wygląda EKUZ ? -> przejdź do informacji

 

 

Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plikow cookie. Dowiedz sie wiecej. Przeczytaj nasza polityke plikow cookie

Akceptuje pliki cookie na tej stronie.

Informacje nt. plikow cookie