ŁOW NFZ - najczęsciej zadawane pytania pacjentów o ubezpieczenie - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

 

Okres ważności karty wydawanej przez NFZ zróżnicowany jest w zależności od:

 • tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wnioskującej,
 • kategorii uprawnień wynikającej z przepisów o koordynacji
 • oraz celu wyjazdu.

NFZ uprawniony jest do odzyskania od osoby fizycznej wszelkich kosztów leczenia, które uzyskała posługując się wydaną przez Fundusz kartą w momencie, gdy utraciła prawo do świadczeń w okresie jej ważności (art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

Różnice w okresach, na które wydawane są karty EKUZ, wynikają z Decyzji Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r.

Art. 3 Decyzji stanowi, iż okres ważności kart jest określony przez instytucję wydającą kartę, a pkt 4 Preambuły decyzji stanowi, iż instytucje Państwa członkowskiego powinny określić termin ważności kart europejskich, które wydają. W szczególności termin ważności karty winien uwzględnić przewidywany czas obowiązywania uprawnień głównego ubezpieczonego.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 83/2010/DSS z dnia 21.12.2010 r. w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2011 r.:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z wyjazdem turystycznym na pobyt czasowy wydawana jest na okres 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla osób ze statusem „ubezpieczony”*:

 • będących osobami zatrudnionymi,
 • prowadzącymi pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierających rentę,
 • będących studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • będących członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18. roku życia,

Uwaga ! W przypadku okazania dokumentu potwierdzającego dłuższy okres uprawnień osoby pobierającej rentę (np. decyzja o przyznaniu renty na okres dłuższy niż 6 miesięcy) EKUZ może być wydany na okres wynikający z dokumentu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z wyjazdem turystycznym na pobyt czasowy wydawana jest dla osób:

 • pobierających świadczenie emerytalne - na okres 5 lat od dnia złożenia wniosku,
 • zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna - na okres 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • innych niż wyżej wymienionych - na okres 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Informacja dla osób nieubezpieczonych z prawem do świadczeń

Na podstawie art. 13 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczone, w tym:

 • osobom, które nie ukończyły 18. roku życia,
 • kobietom w okresie ciąży, porodu, połogu,

posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, którym zostało przyznane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP.

Uwaga! Zapis powyższego artykułu nie zwalnia jednak głównego ubezpieczonego z obowiązku dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jak wynika z przepisów art. 67 ust.1 w związku z art. 74 – 76 ww. ustawy.

 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzającą to prawo (ze statusem „uprawniony na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.”):

do 90 dni, nie dłużej jednak niż do daty końcowej wskazanej w decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy

 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP:

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku – konieczne zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku)

lub na okres połogu maksymalnie do 42 dni od dnia porodu (oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka)

 • nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsca zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia (ze statusem „uprawniony do 18. roku życia”):

6 miesięcy (termin końcowy nie może przekroczyć 18. roku życia)

Pobyty czasowe – nauka, poszukiwanie pracy, pracownicy oddelegowani, transport międzynarodowy:

 • uczniowie uczęszczający do szkoły na terytorium innego państwa członkowskiego, a mieszkający w Polsce oraz osoby, udające się do innego państwa członkowskiego w celu odbycia tam studiów (np. program Erasmus, Socrates):

  w oparciu o zaświadczenie z uczelni / szkoły:
  • jeżeli wskazany został dokładnie czas trwania semestru lub roku akademickiego, wtedy na podany okres, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy,
  • jeżeli czas trwania semestru / roku akademickiego nie został dokładnie określony, to w każdym przypadku na okres zgodny z datami rozpoczęcia i zakończenia najbliższego semestru (letniego / zimowego) obowiązującego w polskich szkołach / uczelniach,
  • w przypadku, gdy główny ubezpieczony jest bezrobotny / podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu tylko na wskazany okres 1 semestru.

Uwaga!  Zaświadczenie lub legitymacja studencka wydana przez uczelnię powinna zawierać:

  • pełną nazwę uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi, 
  • imię, nazwisko i datę urodzenia ucznia lub studenta, 
  • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię lub szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie, 
  • dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego osoba wnioskująca o EKUZ będzie posiadała status ucznia, studenta danej szkoły lub uczelni.

 

Uwaga! Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wyjazd na uczelnie w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki  w szkole językowej nie uprawnia do otrzymania statusu studenta w rozumieniu przepisów o koordynacji.

Uwaga! Jeżeli student jest pracownikiem lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ otrzyma EKUZ zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wydawania EKUZ dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

 • poszukiwanie pracy w państwie członkowskim UE

na okres wskazany w dokumencie przenośnym U2 (dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 • poszukiwanie pracy w państwie członkowskim EFTA

na okres wskazany na formularzu E-303  (dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 • delegowanie do pracy w państwach UE

na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1 (dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS) 

 • delegowanie do pracy w państwach EFTA

na okres wskazany na formularzu E-101/E-102 (dokument ten wydaje ZUS)

Uwaga ! Formularze E-101/A1 nie są wydawane na rzecz polskich pracowników wysłanych do  pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS.

 • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE

na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1 (dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

Uwaga ! Z dniem 1 maja 2010 r. pracownicy transportu międzynarodowego nie stanowią odrębnej grupy w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na fakt, iż zostali oni włączeniu do grupy pracowników delegowanych - w celu uzyskania karty EKUZ w związku z wyjazdem do pracy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ustawodawstwo właściwe - A1 (E-101).

 • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach EFTA

na okres 6 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został złożony wniosek (dodatkowo należy dołączyć: oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do wystąpienia o E-101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku przy pracy, aktualny dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego oraz aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ).

 

Powrót

Formularz E-104 - zaświadczenie o przebytych okresach ubezpieczenia.

Wydawane w celach sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania. Występuje o nie osoba, która zamierza przystąpić do systemu innego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń od przebycia odpowiedniego okresu ubezpieczenia.

Uwaga ! Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – informujemy, iż dokumenty potwierdzające przebyte (tj. zakończone) okresy ubezpieczenia zdrowotnego mogą być wystawione wyłącznie w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez zainteresowaną  instytucję.

Osoba zainteresowana powinna przedłożyć dokumenty potwierdzające zakończenie okresów ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce stosownie do posiadanego uprzednio tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, np.: 

 • pracownik – świadectwo pracy, ZUS ZUA, ZUS ZWUA, ZUS RMUA – za cały okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;

 • osoba prowadząca działalność gospodarczą – ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS RCX – za cały okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zaświadczenie z ZUS / KRUS;

 • osoba bezrobotna – zaświadczenie/decyzje z Urzędu Pracy  – za cały okres podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;

 • członków rodziny (np. uczniów, studentów, osób zgłoszonych do ubezpieczenia małżonka) – ZUS ZCZA / ZUS ZCNA (obejmujący rejestrację i wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego), zaświadczenie od płatnika składek (np. pracodawca, ZUS / KRUS / PUP) określające przebieg ubezpieczenia zdrowotnego; zaś w przypadku dzieci uczących się między 18 a 26 r.ż. – oprócz w/w dokumentów, dodatkowo dokument potwierdzający okres przebytej nauki (np. świadectwo maturalne, dyplom/zaświadczenie z uczelni).

Jestem osobą zatrudnioną. Kilka razy w ciągu roku wyjeżdżam na pobyt turystyczny do państw członkowskich UE/EFTA. Czy mogę uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na okres 1 roku?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana na wyjazd turystyczny dla osób posiadających status pracownika, jest co do zasady ważna 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku.

Kartę z dłuższymi okresami ważności, ze względu na rodzaj przysługujących uprawnień, mogą otrzymać emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, studenci i uczniowie.

________________________________________________________________________________________________

Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zostaną udzielone mi świadczenia opieki medycznej na terytorium Chorwacji?

Chorwacja nie jest krajem członkowskim UE/EFTA. Dlatego też na terytorium tego kraju nie ma zastosowania Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia prywatnego przed wyjazdem.

________________________________________________________________________________________________

Wyjeżdżam na kilkudniową delegację do Belgii. Jakie formalności muszę dopełnić w celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Pracodawca, który zleca pracownikowi wykonywanie zadań służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania formularza A1, który określa zastosowanie ustawodawstwa właściwego (w tym wypadku polskiego w stosunku do osoby delegowanej). Na podstawie formularza A1, NFZ wyda Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego ważną w terminie podanym na formularzu.

________________________________________________________________________________________________

Jestem studentem. Czy do uzyskania EKUZ wystarczy mi legitymacja studencka?

Osoba ucząca się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, która nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia (czyli nie jest: osobą zatrudnioną, zleceniobiorcą, prowadzącą działalność gospodarczą, uprawnioną do renty) powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z rodziców.
W konsekwencji, dokumentami niezbędnymi do przedstawienia w momencie ubiegania się o EKUZ są:

 • dokument potwierdzający zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez aktualny podmiot odpowiedzialny za odprowadzanie składek za głównego ubezpieczonego (w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS będzie to druk ZUS ZCNA / ZUS ZCZA/, w pozostałych przypadkach zaświadczenie wydane przez płatnika składek tj. Zakład Emerytalno-Rentowy, Urząd Pracy lub KRUS);
 • dokumentu potwierdzający kształcenie – legitymacja szkolna/studencka lub stosowne zaświadczenie.

Uwaga ! W przypadku studentów wyjeżdżających na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu odbywania studiów, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt z uwzględnieniem przewidywanego okresu nauki.

________________________________________________________________________________________________

Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej mi przez Wielką Brytanię, mogę przeprowadzić czekającą mnie operację kolana w Polsce?

Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia jej posiadacza do skorzystania z opieki medycznej wyłącznie w sytuacji nagłego zachorowania w trakcie pobytu w innym niż kraj, w którym jest Pan ubezpieczony państwie członkowskim UE/EFTA. W przypadku planowego zabiegu, konieczne jest uprzednie uzyskanie formularza E-112 lub dokumentu S2.

________________________________________________________________________________________________

Czy posiadając EKUZ jestem zwolniona z kosztów opieki medycznej?

Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest dokumentem gwarantującym bezpłatną opiekę medyczną. Na podstawie karty zostanie Pani potraktowana równorzędnie z ubezpieczonymi pacjentami tego kraju, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. W większości krajów pacjenci ponoszą częściową odpłatność za udzieloną opiekę medyczną. Między innymi w Austrii, Niemczech, Szwecji musi się Pani liczyć z koniecznością opłaty tak zwanego „wkładu własnego”, który obciąża pacjenta.

________________________________________________________________________________________________

Moja mama, która pobiera włoską emeryturę, przebywa przez kilka miesięcy w ciągu roku w Polsce. Czy na podstawie EKUZ zostanie jej udzielona opieka medyczna w każdej sytuacji?

EKUZ pokryje wyłącznie koszty opieki związanej z nagłym zachorowaniem. W przypadku, gdy Pani mama ma zamiar korzystać z regularnych wizyt lekarskich oraz planuje długotrwały pobyt na terenie Polski, powinna ubiegać się o wydanie formularza E-121 przez włoską instytucję ubezpieczeniową. Po zarejestrowaniu formularza w NFZ, uzyska ona prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

________________________________________________________________________________________________

Pracuję w Holandii. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Czy na podstawie EKUZ będę mogła urodzić dziecko w Polsce?

Nie. Koszty świadczeń medycznych związanych z porodem nie zostaną rozliczone na podstawie EKUZ, ponieważ poród nie jest stanem nagłym (poza przypadkami komplikacji i porodu przedwczesnego).  Musi Pani uzyskać przed przyjazdem do kraju  w związku z planowanym porodem, formularz E-112 lub dokumentu S2, który zagwarantuje pokrycie związanych z tym kosztów.

________________________________________________________________________________________________

Jestem uprawniony do renty strukturalnej. Czy otrzymam EKUZ na cały okres przyznanego świadczenia?

Nie. Karta zachowa ważność w okresie 2 kolejnych miesięcy, licząc od ostatnio pobranego świadczenia.

________________________________________________________________________________________________

W 2000 roku, dokonałam zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia w ówczesnym zakładzie pracy. W roku 2008 zmieniłam zatrudnienie. Czy uprzednie zgłoszenia nadal są ważne?

Nie. W przypadku zmiany zatrudnienia należy na nowo dokonać zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

________________________________________________________________________________________________

Moja 20-letnia córka przerwała studia w grudniu. Czy nadal może korzystać z mojego ubezpieczenia?

Nie. Dzieci pomiędzy 18 a 26 rokiem życia mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego rodzica pod warunkiem, że kontynuują naukę. W przypadku skreślenia z listy studentów, Pani córka jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych przez 4 miesiące, licząc od daty skreślenia z listy studentów. Po upływie tego okresu traci zagwarantowane ustawowo uprawnienia.

________________________________________________________________________________________________

Jestem studentką, mam 23 lata. Pół roku temu rozwiązałam stosunek pracy. W 1999 roku byłam zgłoszona do ubezpieczenia taty. Czy mogę nadal korzystać z tego ubezpieczenia?

Tata powinien zgłosić Panią ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Pani zgłoszenie z 1999 roku zostało przerwana w momencie, gdy uzyskała Pani własny tytuł do ubezpieczenia (zatrudnienie).

________________________________________________________________________________________________

Jestem doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego zgłoszonym do ubezpieczenia przez rodzica. Wkrótce skończę 26 lat. Czy w związku z kontynuowaniem nauki będę nadal ubezpieczony i czy mogę ubiegać się o Europejska Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego?

W momencie ukończenia 26 roku życia, powinien Pan zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest druk ZUS ZZA, który powinien Pan otrzymać na Uczelni. W celu uzyskania EKUZ należy przedstawić druk ZUS ZZA, ZUS RMUA oraz aktualnie podstemplowaną legitymacje studencką.

________________________________________________________________________________________________

Jestem bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Wyjeżdżam turystycznie do Norwegii. Na jak długo mogę otrzymać EKUZ i jaki dokument muszę przedstawić? 

Karta w Pana przypadku zachowa ważność przez okres 30 dni, licząc od daty wydanego przez Urząd Pracy zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym lub od wskazanej daty wyrejestrowania.

________________________________________________________________________________________________

Jaki jest okres oczekiwania na wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jeśli po EKUZ zgłosisz się osobiście, karta wydawana jest natychmiast po przedstawieniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli EKUZ ma dotrzeć za pośrednictwem poczty, czas oczekiwania może wynieść kilkanaście dni.

poniższe linki otwierają się w nowym oknie przeglądarki


Poszczególne instytucje łącznikowe państw członkowskich UE/EFTA:


Wydział Współpracy Międzynarodowej

ul. Kopcińskiego 69

tel. 42 275 40 14, 42 275 49 76

e-mail: dwm@nfz-lodz.pl

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź


Wydawanie kart EKUZ 

Karty EKUZ wydawane są na sali obsługi przy ul. Kopcińskiego 56

Informacja jak uzyskać EKUZ


Rejestracja/wydawanieformularzy serii E-100/S1 (E-104, E-106, E-109-, E-121, S1)

 ul. Kopcińskiego 69, Łódź

tel. 42 275 40 14, 42 275 49 76

e-mail: dwm@nfz-lodz.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00


Leczenie planowane za granicą wymagające zgody Prezesa NFZ (formularz E-112/S2)

udzielanie informacji:

ul. Kopcińskiego 69, Łódź

tel. 42 275 40 12, 42 275 40 14 

e-mail: dwm@nfz-lodz.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

rozpatrywanie wniosków o leczenie planowane:

Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa

Leczenie planowane w krajach UE wymagające zgody Dyrektora ŁOW NFZ (transgraniczna opieka zdrowotna)

ul. Kopcińskiego 69, Łódź

tel. 275 49 76, 275 40 12

e-mail: tg@nfz-lodz.pl


Zwrot poniesionych kosztów opieki medycznej na terenie UE/EFTA

Transport ekonomiczny (międzynarodowy) w krajach UE/EFTA

ul. Kopcińskiego 69

tel. 42 275 40 14

e-mail: dwm@nfz-lodz.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00


Rozliczanie faktur/rachunków za pacjentów z krajów UE/EFTA

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
ul. Kopcińskiego 58

tel. 42 275 49 34    

faks 42 275 49 12

e-mail: dwm@nfz-lodz.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Uwaga! Faktury należy składać w kancelarii ŁOW NFZ


Rozliczanie kosztów rzeczywistych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych polskim ubezpieczonym na terenie innych państw członkowskich z krajów UE/EFTA

tel. 42 275 48 22,

tel. 42 275 49 40,

faks 42 275 40 53

e-mail: dwm@nfz-lodz.pl
 


Delegatura w Piotrkowie TrybunalskimDelegatura w SieradzuDelegatura w Skierniewicach

al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej)
97-300 Piotrków Trybunalski

Plac Wojewódzki 3
98-200 Sieradz

ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice

tel. 42 27 54 113

faks 42 27 54 111

e-mail: del.piotrkow@nfz-lodz.pl

tel. 43 822 19 85,

faks 43 822 19 84

e-mail: del.sieradz@nfz-lodz.pl

tel./faks 46 834 15 89,

tel. 46 834 15 90

e-mail: del.skierniewice@nfz-lodz.pl

Godziny pracy delegatur:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00

Sprawy dotyczące:

 • przyjmowania wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (dla zainteresowanych z terenu województwa łódzkiego np. osób ubezpieczonych, pracodawców – pracowników oddelegowanych, pracowników transportu międzynarodowego)

 • przyjmowania wniosków o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA

 • udzielania informacji z zakresu przepisów o koordynacji

Pracownicy wysłani przez polskiego pracodawcę do pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria) mają prawo podczas pobytu w tym państwie do świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia, w razie nagłego zachorowania, urazu lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenia są im udzielane na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Oceny, czy świadczenie jest niezbędne dokonuje lekarz udzielający pomocy, biorąc pod uwagę charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim. Świadczenia medyczne niezbędne to takie świadczenia, które umożliwiają dalszy pobyt w danym kraju, bez konieczności nieplanowanego powrotu do kraju zamieszkania w celu kontynuacji leczenia.

Pracodawca, który zabiega o wystawienie swoim pracownikom Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, przekazuje Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania pracownika, następujące dokumenty:

 • delegowanie do pracy w państwach UE

na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1
(dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

 • delegowanie do pracy w państwach EFTA

na okres wskazany na formularzu E-101/E-102
(dokument ten wydaje ZUS)

Uwaga !  Formularze E-101/A1 nie są wydawane na rzecz polskich pracowników wysłanych do  pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS.

 • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE

na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1
(dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)
 
Uwaga !  Z dniem 1 maja 2010 r. pracownicy transportu międzynarodowego nie stanowią odrębnej grupy w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na fakt, iż zostali oni włączeniu do grupy pracowników delegowanych - w celu uzyskania karty EKUZ w związku z wyjazdem do pracy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ustawodawstwo właściwe - A1 (E-101).

 • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach EFTA

na okres 6 miesięcy liczonych od dnia wystawienia oświadczenia pracodawcy, w którym zobowiązuje się do wystąpienia o E-101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku przy pracy

 

Informacja dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w związku z  otwarciem, w dniu 1 maja 2011 r. niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli:

Dokument S1/Formularz E-121/E-120 jest zaświadczeniem o prawie do świadczeń zdrowotnych dla emeryta lub rencisty/ os. ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty, zamieszkałego w innym państwie członkowskim (np. w sytuacji zmiany kraju zamieszkania z Polski na Niemcy).

Jednostką właściwą do wydania formularza S1/E-121/E-120 w przypadku emerytów/rencistów/osób ubiegających się o przyznanie świadczenia jest oddział wojewódzki Funduszu wybrany przez świadczeniobiorcę.

S1 - wniosek o wydanie dla emerytów i rencistów

S1 - wniosek o wydanie dla os. ubiegajacej się o emeryturę rentę 

UWAGA! Zgłoszenie emeryta/rencisty do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłacanego świadczenia pieniężnego należy do zadań jednostki ZUS/KRUS. Emeryt/rencista, który nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, przed wydaniem dokumentu przenośnego S1 powinien zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce o wydanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenie prawa do świadczeń.

Każdy emeryt/rencista ma obowiązek bezzwłocznego przekazania jednostce ZUS/KRUS informacji o swoim aktualnym adresie zamieszkania - jest to niezbędne do ustalenia lub utrzymania praw do opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.  

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA DOKUMENTU S1

 Osoba ubezpieczona zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jako pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zamieszkujący w innym niż Polska państwie członkowskim UE. (formularz E106)

Członek rodziny osoby ubezpieczonej zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pracownika lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, który zamieszkuje w innym niż Polska państwie członkowskim UE. (formularz E109) 

Członek rodziny emeryta/rencisty zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ jako osoba zamieszkująca w innym niż Polska państwie członkowskim UE. (formularz E121) 

Emeryt/rencista zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ ze względu na fakt nieposiadania miejsca zamieszkania na terenie RP. (formularz E121) 

Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury/renty, która złożyła wniosek o przyznanie emerytury/renty i zamieszkuje w innym niż Polska państwie UE.) (formularz E120) 

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iz od dnia 1 maja 2015 r. jednostką właściwą do wydania formularza S1 w przypadku emerytów/rencistów/osób  ubiegających się o przyznanie świadczenia jest oddział wojewódzki Funduszu wybrany przez świadczeniobiorcę.

Zgłoszenie emeryta/rencisty do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłacanego świadczenia pieniężnego należy do zadań jednostki ZUS/KRUS. Emeryt/rencista, który nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, przed wydaniem dokumentu przenośnego S1 powinien zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce o wydanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenie prawa do świadczeń.

Każdy emeryt/rencista ma obowiązek bezzwłocznego przekazania jednostce ZUS/KRUS informacji o swoim aktualnym adresie zamieszkania. Jest to niezbędne do ustalenia lub utrzymania praw do opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ. 

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU S1 

WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU S1 przeznaczony jest do ubiegania się o dokument S1: 

 1. Przez osoby, które podlegają w Polsce systemowi zabezpieczenia społecznego i OBOWIĄZKOWEMU ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ a mieszkają w innym państwie UE//EFTA, w tym szczególnie:
  • przez pracowników przygranicznych,
  • przez osoby stale wykonujące działalność zawodową w Polsce i w innym państwie UE/EFTA zamieszkałe w państwie UE/EFTA innym niż państwa, w których wykonują działalność zawodową,
  • przez osoby wykonujące w państwie UE/EFTA innym niż Polska, w którym mieszkają, pracę najemną na rzecz polskiego pracodawcy,
  • przez osoby pobierające świadczenia przedemerytalne,

  co do których, zgodnie z polskim ustawodawstwem, fakt zamieszkiwania na terenie innego państwa UE/EFTA nie skutkuje utratą prawa do pozostawania w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.

  UWAGA! Osoby zamieszkałe w innym państwie UE/EFTA zobowiązane są do dokonania odpowiednich zmian danych osobowych, w tym zgłoszenia obecnego adresu zamieszkania w innym państwie UE/EFTA poprzez złożenie druku ZUS ZUA za pośrednictwem płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne albo osobiście we właściwym Oddziale ZUS.

 2. Przez osoby, które podlegają ustawodawstwu polskiemu jako właściwemu, które czasowo przenoszą wykonywanie swojej działalności zawodowej do innego państwa UE/EFTA, w tym szczególnie:
  • przez pracowników oddelegowanych do wykonywania na terenie innego państwa UE/EFTA pracy najemnej na rzecz polskiego pracodawcy; do grupy tej należą m.in. osoby posiadające status urzędnika służby cywilnej lub funkcjonariusza państwowego,
  • przez członków korpusu dyplomatycznego lub korpusu konsularnego oddelegowanych do pracy w innym państwie UE/EFTA na okres równy lub dłuższy niż 12 m-cy,
  • przez osoby pracujące na własny rachunek, które czasowo przenoszą prowadzenie swojej działalności do innego państwa UE/EFTA na okres równy lub dłuższy niż 12 m-cy.

  UWAGA! Podstawą wydania dokumentu S1 dla ww. osób jest posiadanie przez te osoby dokumentu A1 wydanego przez ZUS na okres równy lub dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to członków korpusu dyplomatycznego i konsularnego, dla których podstawę wydania dokumentu S1 stanowi zaświadczenie z instytucji delegującej.

 3. Przez członków rodziny osoby podlegającej ustawodawstwu polskiemu jako właściwemu, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ przez tę osobę oraz którzy zamieszkują w innym, niż państwo zamieszkania osoby ubezpieczonej, państwie UE/EFTA.

UWAGA! Wniosek wypełnia się oddzielnie dla każdego członka rodziny spełniającego ww. warunki.

UWAGA! Osoby zamieszkałe w innym państwie UE/EFTA zobowiązane są do dokonania odpowiednich zmian danych osobowych, w tym zgłoszenia obecnego adresu zamieszkania w innym państwie UE/EFTA poprzez złożenie druku ZUS ZCNA za pośrednictwem płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne albo osobiście we właściwym Oddziale ZUS.

UWAGA! Dla członków rodziny emeryta lub rencisty podlegającego ustawodawstwu polskiemu właściwym wnioskiem jest Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty zamieszkałemu w innym państwie UE/EFTA.

UWAGA! Dokumentu S1 NIE WYSTAWIA SIĘ CZŁONKOM RODZINY, którzy zamieszkują wraz z wnioskodawcą w tym samym państwie UE /EFTA /towarzyszą przez okres oddelegowania osobie ubezpieczonej w państwie UE/EFTA, do którego czasowo przenosi ona działalność zawodową.

W POWYŻSZYCH PRZYPADKACH w celu zabezpieczenia członkom rodziny uprawnień do świadczeń zdrowotnych, osoba uprawniona do uzyskania dokumentu S1 przedkłada ww. dokument w wybranej instytucji ubezpieczeniowej w państwie zamieszkania celem zarejestrowania oraz potwierdzenia prawa do świadczeń zarówno na rzecz własnej osoby jak i członków jej rodziny zamieszkałych w tym samym państwie.

Poświadczenie jest dokumentem uprawniającym wskazaną w nim osobę do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Wydawane jest w języku polskim. 

Poświadczenie jest dokumentem wydawanym na podstawie formularzy E-106/E-109/E-120/E-121/S1, zarejestrowanych z innych krajów UE/EFTA i potwierdza uprawnienia wskazanej w nim osoby do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

 W celu rejestracji ww. dokumentów należy przedłożyć: 

 • dwa egzemplarze (w oryginale) zagranicznego dokumentu przenośnego S1, formularza E-109, E-106, E-120, E-121, 
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty bądź paszport), 
 • kartę stałego lub czasowego pobytu,
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI OSOBY UPRAWNIONEJ LUB CZŁONKÓW RODZINY OSOBY UPRAWNIONEJ 
 • w przypadku rejestracji dzieci w wieku między 18 a 26 r.ż., aktualnie podstemplowana legitymacja szkolna/stosowne zaświadczenie potwierdzające status ucznia/studenta; w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (innego równorzędnego zaświadczenia) - bez ograniczenia wieku

UWAGA! Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych status członka rodziny posiadają następujące osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu:  

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione oraz wnuk i dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli jest niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,
 •  małżonek,
 • krewni wstępni pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 

UWAGA! Osoby posiadające poświadczenia zobowiązane są doprzekazywania Oddziałowi informacji, dokumentów lub dowodów potwierdzających, niezbędnych dla ustalenia sytuacji ubezpieczeniowej głównego ubezpieczonego lub członków jego rodziny, w tym udzielenia odpowiedzi na ankiety cyklicznie przesyłane przez Oddział, jak również do niezwłocznego pisemnego powiadomienia oraz zwrotu otrzymanego poświadczenia w przypadku wszelkich zmian, które mogą mieć wpływ na uprawnienia do świadczeń rzeczowych.

Do okoliczności tych należą, między innymi,rozwiązanie lub zmiana stosunku pracy, zmiana miejsca zamieszkania  lub pobytu, nabycie własnego tytułu do ubezpieczenia w Polsce lub innym kraju członkowskim UE/EFTA, zaprzestanie kontynuowania nauki przez członka rodziny (pisma prosimy adresować do: Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź).

Pliki do pobrania: leczenie w UE/EFTA

 

Krok pierwszyKROK 1 - Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie UE/EFTA oraz oświadczenie wnioskodawcy – wypełnia wyłącznie wnioskodawca (w przypadku niepełnoletnich dzieci korzystających z opieki medycznej – jeden z rodziców).

 KROK 2 - Do wniosku należy dołączyć: oryginały faktur lub rachunków za udzielone leczenie medyczne za granicą wraz z oryginałami dowodów zapłaty; także dokumentację medyczną.

KROK 3 - Wszystkie wymienione wcześniej dokumenty należy złożyć w oddziale NFZ. Pracownik NFZ sprawdzi wniosek i pozostałą dokumentację. Jeśli wymogi formalne są spełnione, rozpoczynamy procedurę refundacyjną – dokument rozliczeniowy przesyłamy do państwa UE/EFTA, w którym wnioskodawca skorzystał z leczenia.

znaczek pocztowy
KROK 4Po uzyskania odpowiedzi z instytucji łącznikowej państwa UE/EFTA przyznającej zwrot kosztów lub odmowę informujemy pisemnie wnioskodawcę o podjętej decyzji (w razie decyzji pozytywnej dokonujemy wypłaty należnej kwoty zwrotu np. przelewem bankowym na numer konta podany we wniosku bądź wysyłamy pocztą na adres wskazany we wniosku).

W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw członkowskich UE/EFTA może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (np. w Niemczech za pierwszą wizytę w danym kwartale płacimy 10 €, itp.).

Uwaga ! Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów ubezpieczony składa odpowiedni wniosek w Oddziale Wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć oryginały rachunków/faktur wraz z oryginalnym potwierdzeniem zapłaty. W razie braku jednego zwymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie. Do składanych dokumentów należy również dołączyć dowód ubezpieczenia za okres, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych za granicą.

Osoby uprawnione do wystąpienia o zwrot kosztów leczenia poniesionych w czasie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA są:

 • pacjenci – ubezpieczeni w NFZ lub osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej (dla których NFZ wydał stosowne poświadczenia)

 • przedstawiciele ustawowi pacjentów w przypadku dzieci do lat 18 i osób ubezwłasnowolnionych

 • małżonkowie w ramach czynności zwykłego zarządu

 • spadkobiercy po przedstawieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Uwaga ! W sytuacji, gdy osoba trzecia np. pracodawca, pokryła w całości koszty leczenia ubezpieczonego, przelew przyznanej refundacji może nastąpić na jej konto, należy jednak spełnić poniższe warunki:

 • wniosek musi zostać podpisany przez pacjenta lub jego pełnomocnika

 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie, z którego musi jasno wynikać, że to osoba trzecia zapłaciła za leczenie i w związku z tym wnosi roszczenie wobec ubezpieczonego

 • do wniosku należy dołączyć umowę cesji wierzytelności i oświadczenie pracownika (według załączonych wzorów)

 • z rachunku/faktury musi jasno wynikać, iż dotyczy kosztów leczenia danego pacjenta

 • upoważnienie/pełnomocnictwo pracownika w stosunku do osoby fizycznej (np. specjalista działu kadr u pracodawcy) do wszelkich czynności związanych z procedowaniem wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA

Zwrot kosztów nie przysługuje:

 • towarzystwu ubezpieczeniowemu

 • osobie trzeciej, znajomemu pacjenta, osobie towarzyszącej pacjentowi

 • pracodawcy (za wyjątkiem umowy cesji wierzytelności)

Uwaga ! W przypadku, gdy rachunek/faktura zostały opłacone przez osobę inną niż osoba ubezpieczona (np. pracodawcę), do wniosku o zwrot kosztów powinien zostać załączony dokument potwierdzający, iż płatnik rachunku zgłosił roszczenie do ubezpieczonego o zwrot kwoty wynikającej z rachunku za jego leczenie; zaś osoba na rzecz której zostało udzielone leczenie, a która nie opłaciła rachunku/faktury składa oświadczenie, iż przyznaną kwotę refundacji zobowiązuje się zwrócić na rzecz osoby, która opłaciła rachunek/fakturę.

Do Narodowego Funduszu Zdrowia powinny być bezwzględnie przekazywane oryginały faktur wystawione imiennie na ubezpieczonego, albowiem w myśl art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, przy czym w przypadku dowodów „zewnętrznych własnych”, muszą one być przekazywane kontrahentom w oryginale. Zaznaczyć przy tym należy, iż zgodnie z przepisem art. 128 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Fundusz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości

Uwaga ! Wszelkie oryginały dowodów księgowych dokumentujące wykonanie świadczenia medycznego powinny być podpisane i podstemplowane. Ponadto wskazane jest dołączenie do wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia, dokumentacji medycznej, jak również  oświadczenia wnioskodawcy.

PRZYKŁAD:

Austria, Niemcy

 • oryginały rachunków/faktur (ze szczegółowym opisem otrzymanych świadczeń rzeczowych)

 • oryginały dowodów zapłaty (pokwitowania, paragony)

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza oraz innych, zaleceń lekarskich

Uwaga ! Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, jakie świadczenia zostały udzielone danej osobie i jakie koszty poniosła.

Belgia

 • oryginały rachunków/faktur (“Attestation De Soins Donnes” / “Getuigschrift voor verstrekte hulp”)

 • oryginały rachunków ze szpitala

 • oryginały dowodów zapłaty wystawionych przez farmaceutę wraz z kopią recepty opatrzonej na odwrocie pieczątką („Prescription de Medicaments”)

Uwaga ! Wszystkie dokumenty stanowiące dowód na to, jakie świadczenia zostały udzielone i jakie kwoty zostały zapłacone.

Czechy, Słowacja

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty oraz wszelkie inne dokumenty (dokumentacja medyczna), które pacjent otrzymał od lekarza

Francja

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty (np. paragon lub adnotacja „PAYE” na oryginale rachunku/faktury/„Feuille de Soins”/„Feuille de Soins Bucco de Dentaires” wraz ze stemplem placówki medycznej i podpisem)

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • wystawiona przez lekarza oraz w aptece „Feuille de Soins”

 • wystawiona przez stomatologa karta leczenia „Feuille de Soins Bucco de Dentaires” pokwitowanie „Volet de Facturation”, jeżeli wniosek dotyczy tylko kosztu lekarstw

 • podpisane oryginały recept „Feuille de Soins Pharmacien” wystawionych przez lekarza wraz z naklejonymi „vignettes” („vignettes” - nalepki znajdujące się na opakowaniach lekarstw (biała, niebieska lub biała z symbolem prostokąta przekreślonego po przekątnej)

Uwaga ! Wszystkie powyższe dokumenty muszą zostać podpisane przez ubezpieczonego (w polu: „signature de l’assure/e”).

Grecja

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • oryginały potwierdzenia zapłaty wystawione przez lekarza

 • perforowane metki z ceną umieszczone na opakowaniach lekarstw powinny być przyklejone na recepcie

Hiszpania

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • oryginały paragonów z aptek

 • dokumentacja medyczna w oryginale

 • dodatkowy opis okoliczności i charakter zaistniałego zdarzenia sporządzony przez Wnioskodawcę

Uwaga ! Wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich powyższych dokumentów
(za wyjątkiem oświadczenia wnioskodawcy).

Uwaga ! Zwrot kosztów możliwy jest tylko wtedy, gdy udzielone świadczenie medyczne miało charakter ratującego życie.

Holandia

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • w przypadku transportu sanitarnego, zaświadczenie lekarskie o niezbędności transportu

Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • wszelkie inne dokumenty otrzymane od lekarza

Węgry

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur
 • oryginały recept wystawionych przez lekarza oraz inna dokumentacja związana z leczeniem (np. karta wypisu ze szpitala)

Włochy

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • metki z ceną zdjęte z opakowań lekarstw ; akceptowane są także ich kopie