Leczenie uzdrowiskowe - pytania i odpowiedzi - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

Kontrast

 

Kto może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Kto może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może wystawić lekarz pracujący w placówce, która ma podpisaną umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych - (lekarz rodzinny, lekarz specjalista, lekarz specjalista lub lekarz pracujący w klinice lub na oddziale szpitalnym).

Lekarz wystawia skierowanie biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego i wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta. Oddział NFZ nie potwierdzi leczenia uzdrowiskowego na podstawie skierowania wypisanego przez lekarza, który nie posiada kontraktu z NFZ.

Jakie badania trzeba dołączyć do skierowania?

Jakie badania trzeba dołączyć do skierowania?

Badania zleca lekarz, który wystawia skierowanie do sanatorium (chyba że badania robiono podczas hospitalizacji i ich wyniki są w karcie wypisowej, wówczas nie trzeba ich robić ponownie). Dorośli: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, RTG płuc z opisem, EKG - osoby po 60 r.ż. i wszystkie osoby, które mają wyjechać do sanatorium ze wskazań kardiologicznych. Dzieci: OB, mocz, morfologia oraz kserokopia karty szczepień.

Jak sprawdzić, która jestem w kolejce i kiedy wyjadę do sanatorium?

Jak sprawdzić, która jestem w kolejce i kiedy wyjadę do sanatorium?

Aby uzyskać informację o kolejce na podstawie numeru skierowania, wystarczy wpisać numer do przeglądarki skierowań w serwisie Sanatoria. Po wpisaniu podanego numeru pojawia się komunikat z numerem miejsca w kolejce. W razie pytań o PRZYBLIŻONY TERMIN wyjazdu na kurację proszę o kontakt z działem sanatoryjnym - 42 275 40 83.

Jak funkcjonuje kolejka oczekujących?

Jak funkcjonuje kolejka oczekujących?

Wyróżniamy następujące zakresy leczenia:

 1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
 3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
 4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
 5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
 6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
 7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
 8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Każde skierowanie wpisywane jest na listę oczekujących zgodnie z terminem jego wpływu, a czas jego realizacji zależy od liczby pacjentów w kolejce.

Nr skierowania oznacza pozycję na liście osób oczekujących.

Przesunięcia w kolejce osób oczekujących wynikają z następujących powodów:

 • zmiana zakresu leczenia dokonana przez lekarza specjalistę na podstawie dokumentacji medycznej pacjenta;
 • przyspieszenie leczenia w wyniku skorzystania z tzw. ”zwrotów” skierowań;
 • po dokonaniu uzupełnienia został zmieniony status skierowania z „do uzupełnienia” na skierowanie do „realizacji” i pacjent/pacjenci zostali umieszczeni w kolejce zgodnie z terminem wpływu skierowania

Czy istnieje specjalny druk skierowania i w jaki sposób należy je wystawić?

Czy istnieje specjalny druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe i w jaki sposób należy je wystawić?

Tak. Odpowiedni druk „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe", określony został przez Ministra Zdrowia. Druki skierowań na leczenie uzdrowiskowe obowiązani są posiadać lekarze i placówki zdrowia. Aktualna wersja druku jest do pobrania na stronach internetowych ŁOW NFZ.

Lekarz wystawiający skierowanie obowiązany jest prawidłowo i czytelnie wypełnić skierowanie a w szczególności prawidłowo podać:

 • danych osobowych pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko;
 • odciśnięcia pieczęci świadczeniodawcy wraz z numerem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz pieczęci imiennej lekarza wystawiającego skierowanie;
 • informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 • określenie rozpoznania choroby zasadniczej będącej podstawą wystawienia skierowania, a także podaniem symbolu ICD-10;
 • informacji o schorzeniach współistniejących.

Czy pacjent musi podpisać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

 

Czy pacjent musi podpisać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Według obowiązujących przepisów nie jest to konieczne. Obecnie brak podpisu pacjenta na skierowaniu nie jest traktowane jako brak formalny.

Jakie są najczęstsze błędy formalne popełniane przy wystawianiu skierowania?

 

Jakie są najczęstsze błędy formalne popełniane przy wystawianiu skierowania na leczenie uzdrowiskowe?

Najczęstszymi błędami formalnymi uniemożliwiającymi rejestrację skierowania są:

 • brak pieczęci świadczeniodawcy wraz z numerem umowy zawartej z NFZ,
 • brak podpisu i imiennej pieczęci lekarza wystawiającego skierowanie,
 • wystawienie skierowania na nieaktualnie obowiązującym druku.

Gdzie i w jaki sposób należy dostarczyć skierowanie?

Gdzie i w jaki sposób należy dostarczyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie może być przesłane, przez lekarza który je wystawił, do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE" bądź przekazane przez ubezpieczonego za pośrednictwem poczty na adres Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi, ulica Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

Ubezpieczony może również osobiście złożyć skierowanie w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego ŁOW NFZ w Łodzi ul. Kopcińskiego 56 - sala obsługi, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Przypominamy, że w Portalu dla świadczeniodawców uruchomiona została funkcjonalność pozwalająca na elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu.

 

Czy z leczenia uzdrowiskowego skorzystać mogą wszyscy pacjenci?

Czy z leczenia uzdrowiskowego skorzystać mogą wszyscy pacjenci?

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego są określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Niektóre choroby uniemożliwiają korzystanie z leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich:

 • ostre lub przewlekłe choroby zakaźne: czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze,
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry),
 • żółtaczka,
 • choroby mające wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne)
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby, nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, poważne zaburzenia osobowości i zachowania, zespół psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnienie
 • alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa
 • ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne, groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nadciśnienie tętnicze III st. z dwoma i więcej czynnikami ryzyka.

Do leczenia uzdrowiskowego nie są również kwalifikowane kobiety w ciąży oraz będące w okresie karmienia niemowląt.

Jakie są etapy potwierdzania skierowania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe?

Jakie są etapy potwierdzania skierowania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe?

Fundusz potwierdza skierowanie, jeżeli lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej stwierdzi celowość skierowania, oraz wskazuje miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Lekarzowi specjaliście przysługuje prawo dokonania zmiany kwalifikacji skierowania z leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, jak i odwrotnie: z leczenia uzdrowiskowego szpitalnego na leczenie uzdrowiskowo-sanatoryjne.

W przypadku braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, oddział Funduszu prowadzi listę osób oczekujących na potwierdzenie skierowania. Ubezpieczeni mają prawo do informacji o miejscu w kolejce na liście oczekujących.

Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, iż skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest niecelowe lub przeciwwskazane, wówczas oddział Funduszu nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono lekarzowi, który je wystawił, a stosowna informacja przekazywana jest również pacjentowi. Nie przysługuje odwołanie od skierowania niepotwierdzonego przez oddział .

Kto decyduje o miejscu leczenia uzdrowiskowego?

Kto decyduje o miejscu leczenia uzdrowiskowego?

O miejscu leczenia uzdrowiskowego decyduje lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej, który w oparciu o dane na temat stanu zdrowia zawarte w skierowaniu dokonuje wyboru miejsca leczenia uzdrowiskowego. Propozycje miejsca realizacji leczenia są uzależnione od zawartych kontraktów przez oddział Funduszu.

Czy lekarz-konsultant może zażądać od lekarza wystawiającego skierowanie dodatkowej dokumentacji medycznej?

Czy lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej może zażądać od lekarza wystawiającego skierowanie dodatkowej dokumentacji medycznej?

Lekarz-konsultant specjalista balneologii lub rehabilitacji medycznej może zażądać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań.

Jak długo jest ważne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Jak długo jest ważne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?

Obecnie przepisy nie określają ważności dokumentacji medycznej określają natomiast okres w jakim powinna nastąpić weryfikacja skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe podlegają weryfikacji wraz z wynikami badań co 18 miesięcy, licząc od dnia ich wystawienia przez lekarza.

Czy pobyt pacjenta w szpitalu kwalifikuje go do szpitalnego leczenia uzdrowiskowego?

Czy pobyt pacjenta w szpitalu kwalifikuje go do szpitalnego leczenia uzdrowiskowego?

Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do szpitalnego leczenia uzdrowiskowego. O rodzaju leczenia decyduje stan zdrowia pacjenta, a nie fakt jego hospitalizacji.

Decyzję o zakresie leczenia podejmuje lekarz konsultant (lekarz specjalista zatrudniony w Oddziale Funduszu.)

Jak często pacjent może korzystać z leczenia uzdrowiskowego?

 Jak często pacjent może korzystać z leczenia uzdrowiskowego?

Osoba dorosła zakwalifikowana na leczenie ambulatoryjne lub sanatoryjne może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż 18 miesięcy od daty ostatniego leczenia uzdrowiskowego. Wymóg ten nie dotyczy leczenia w szpitalu uzdrowiskowym i uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym.

Czy NFZ bierze pod uwagę sugestie pacjentów dotyczące miejscowości uzdrowiskowej i terminu realizacji leczenia?

Czy NFZ bierze pod uwagę sugestie pacjentów dotyczące miejscowości uzdrowiskowej i terminu realizacji leczenia?

NFZ nie zapewnia kierowania swoich ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk, ani w wybranych przez nich terminach ( miesiące wakacyjne i ferie zimowe). Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku. Wyjątek stanowi tu leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne, gdzie pacjent może zwrócić się z prośbą o skierowanie do wybranej miejscowości uzdrowiskowej, a termin odbycia leczenia ustala indywidualnie z danym uzdrowiskiem.

Na jakich zasadach na leczenie uzdrowiskowe kierowane są dzieci?

Na jakich zasadach na leczenie uzdrowiskowe kierowane są dzieci?

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe same lub pod nadzorem opiekuna prawnego. Leczenie dzieci jest bezpłatne, natomiast rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpłatność za pobyt w zakładzie. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, zaś młodzież ponadgimnazjalna korzysta z leczenia uzdrowiskowego w okresie wolnym od nauki.

Na czym polega weryfikacja skierowania na leczenie uzdrowiskowe?

Na czym polega weryfikacja skierowania na leczenie uzdrowiskowe?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia. W celu przeprowadzenia weryfikacji NFZ przesyła skierowanie do lekarza który je wystawił. W przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta nie uległ zmianie dokumentację medyczną należy zaktualizować w punkcie IV skierowania (aktualna data, podpis i pieczęć lekarza). Jeżeli jednak stan zdrowia zmienił się lekarz poproszony jest o wystawienie nowego skierowania wraz z aktualnymi badaniami i odesłanie go razem z poprzednim wnioskiem na adres ŁOW NFZ.

Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjnie i na jakich zasadach się ono odbywa?

Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne i na jakich zasadach się ono odbywa?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne - wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Osoba ubezpieczona ponosi koszty pobytu podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego (we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie). Oddział Funduszu zapewnia 3 zabiegi dziennie w ciągu 6-18 dni zabiegowych.

W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym potwierdzonego przez właściwy Oddział NFZ, świadczeniobiorca uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Jakie rodzaje świadczeń możliwe są w przypadku leczenia uzdrowiskowego dorosłych i jakie są zasady ich udzielania?

Jakie rodzaje świadczeń możliwe są w przypadku leczenia uzdrowiskowego dorosłych i jakie są zasady ich udzielania?

Osoby ubezpieczone w NFZ, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, mogą korzystać z następujących form leczenia uzdrowiskowego:

 • szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - trwa 21 dni - pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza uzdrowiska. W pierwszej dobie po przyjęciu na szpitalne leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W trakcie pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, pacjenci mogą również zostać poddani dodatkowym specjalistycznym konsultacjom lekarskim niezbędnym do prowadzenia leczenia. W zakresie zabiegów fizykalnych, prowadzonych przez 6 dni w tygodniu, powinny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, w tym: zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych i dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Sumarycznie nie mniej niż 54 zabiegi w turnusie.
 • sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych -trwa 21 dni. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny dla ubezpieczonego. Osoby ubezpieczone, które otrzymały skierowanie na sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe, ponoszą częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania - wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu. W pierwszej dobie po przyjęciu przeprowadzane jest wstępne badanie lekarskie, badanie kontrolne przeprowadzane jest minimum 1 raz w trakcie pobytu, natomiast badanie końcowe - w okresie 48 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu. Pacjenci mają zapewnione minimum 3 zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia zasadniczego będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Sumarycznie nie mniej niż 54 zabiegi w turnusie. Ubezpieczeni mają zagwarantowaną całodobową opiekę pielęgniarską, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie - w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia - również w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych (na wezwanie pielęgniarki).
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - trwa 28 dni i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza uzdrowiska. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego udziela świadczeń na podstawie skierowania wystawionego tylko przez lekarza specjalistę z poradni: ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej, lub z oddziałów szpitalnych, potwierdzonego przez oddział Funduszu. W pierwszej dobie po przyjęciu na uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W trakcie pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, pacjenci mogą również zostać poddani dodatkowym specjalistycznym konsultacjom lekarskim niezbędnym do prowadzenia leczenia. W zakresie zabiegów fizykalnych, prowadzonych przez 6 dni w tygodniu (w dwóch cyklach dziennych - przed- i popołudniowych przez 5 dni oraz w soboty - w 1 cyklu), pacjenci mają zapewnione pacjenci mogą otrzymać średnio nie mniej niż 4 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, w tym: zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych i dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Sumarycznie nie mniej niż 96 zabiegów w turnusie.
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - trwa 28 dni. W pierwszej dobie po przyjęciu przeprowadzane jest wstępne badanie lekarskie, badanie kontrolne przeprowadzane jest minimum 1 raz w trakcie pobytu, natomiast badanie końcowe - w okresie 48 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu w dwóch cyklach dziennych - przed- i popołudniowych przez 5 dni oraz w soboty - w 1 cyklu. Pacjenci skierowani na uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym mają zapewnione średnio nie mniej niż 4 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia zasadniczego, będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Pacjentom gwarantuje się całodobową opiekę pielęgniarską, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, pomoc lekarska zapewniona jest również w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych - na wezwanie pielęgniarki.
 • ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 osobodni zabiegowych. W przypadku ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego, pacjent może dokonać wyboru miejsca (spośród uzdrowisk mających podpisaną z ŁOW NFZ umowę) i terminu leczenia. Ubezpieczeni, korzystając z tej formy leczenia uzdrowiskowego, sami zapewniają sobie miejsce zakwaterowania i wyżywienia, NFZ pokrywa zaś koszty świadczeń medycznych - badań i zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz fizyko- i kinezyterapii. Decydując się na tę formę leczenia uzdrowiskowego, skierowanie na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe wraz z wynikami badań - morfologia krwi, OB, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej i EKG - należy złożyć osobiście w siedzibie ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 Łodzi (osobista wizyta zainteresowanego ambulatoryjnym leczeniem uzdrowiskowym pozwala na ustalenie szczegółów dotyczących wyjazdu). Pacjenci skierowani na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe, uzgadniają termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymali skierowanie, nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

Po przyjeździe do uzdrowiska, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu oraz ustalany jest program leczenia balneologicznego - lekarz, po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań, zleca nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie (przez 6 dni zabiegowych w tygodniu), ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, w tym: zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Ubezpieczeni korzystający z ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego mają również zapewnioną codzienną możliwość dostępu do lekarza prowadzącego leczenie oraz do doraźnych interwencji lekarskich.

 

Jakie rodzaje świadczeń możliwe są w przypadku leczenia uzdrowiskowego dzieci i jakie są zasady ich udzielania?

Dzieci od 3 do 18 roku życia, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, mogą korzystać z następujących form leczenia uzdrowiskowego:

szpitalne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 18 roku życia - trwa 27 dni.

W pierwszej dobie po przyjęciu na szpitalne leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W trakcie pobytu w szpitalu uzdrowiskowym, pacjenci mogą również zostać poddani dodatkowym specjalistycznym konsultacjom lekarskim niezbędnym do prowadzenia leczenia. W zakresie zabiegów fizykalnych, prowadzonych przez 6 dni w tygodniu, powinny być zapewnione nie mniej niż 3 zabiegi dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, w tym: zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych i dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Sumarycznie nie mniej niż 60 zabiegów w turnusie.

sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 7 do 18 roku życia -trwa 21 dni.

W pierwszej dobie po przyjęciu przeprowadzane jest wstępne badanie lekarskie, badanie kontrolne przeprowadzane jest minimum 2 razy w trakcie pobytu, natomiast badanie końcowe - w okresie 48 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu. Pacjenci mają zapewnione minimum 3 zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia zasadniczego będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Ubezpieczeni mają zagwarantowaną całodobową opiekę pielęgniarską, w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych zapewniona jest również pomoc lekarska - na wezwanie pielęgniarki. Codziennie wieczorem odbywa się obchód pielęgniarski.

sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dzieci od 3 do 6 roku życia - pod opieką osoby dorosłej (w przypadku mózgowego porażenia dziecięcego, ewentualnie schorzeń neurologicznych o zbliżonym obrazie klinicznym - od 3 do 18 roku życia) -trwa 21 dni.

W pierwszej dobie po przyjęciu przeprowadzane jest wstępne badanie lekarskie, badanie kontrolne przeprowadzane jest minimum 1 raz w trakcie pobytu, natomiast badanie końcowe - w okresie 48 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego i farmakologicznego są na bieżąco korygowane. Zabiegi odbywają się przez 6 dni w tygodniu. Pacjenci mają zapewnione minimum 3 zabiegi fizykalne dziennie, ukierunkowane na leczenie schorzenia zasadniczego będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiskowej rehabilitacji, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Ubezpieczeni mają zagwarantowaną całodobową opiekę pielęgniarską, w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych zapewniona jest również pomoc lekarska - na wezwanie pielęgniarki. Codziennie wieczorem odbywa się obchód pielęgniarski.

ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 osobodni zabiegowych.

W przypadku ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego, pacjent może dokonać wyboru miejsca (spośród uzdrowisk mających podpisaną z ŁOW NFZ umowę) i terminu leczenia. Ubezpieczeni, korzystając z tej formy leczenia uzdrowiskowego, sami zapewniają sobie miejsce zakwaterowania i wyżywienia, NFZ pokrywa zaś koszty świadczeń medycznych - badań i zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz fizyko- i kinezyterapii. Decydując się na tę formę leczenia uzdrowiskowego, skierowanie na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe wraz z wynikami badań - morfologia krwi, OB, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej i EKG ( w przypadku dzieci wyniki badań- morfologia krwi, OB., badanie ogólne moczu oraz kserokopia karty szczepień), najlepiej złożyć osobiście w siedzibie ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi (osobista wizyta zainteresowanego ambulatoryjnym leczeniem uzdrowiskowym pozwala na ustalenie szczegółów dotyczących wyjazdu). Pacjenci skierowani na ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe, uzgadniają termin rozpoczęcia leczenia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymali skierowanie, nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

Po przyjeździe do uzdrowiska, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu oraz ustalany jest program leczenia balneologicznego - lekarz, po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań, zleca nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie (przez 6 dni zabiegowych w tygodniu), ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do uzdrowiska, w tym: zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Ubezpieczeni korzystający z ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego mają również zapewnioną codzienną możliwość dostępu do lekarza prowadzącego leczenie oraz do doraźnych interwencji lekarskich.

Jakie są wskazania do wystawienia skierowania na świadczenia uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium uzdrowiskowym?

Jakie są wskazania do wystawienia skierowania na świadczenia uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium uzdrowiskowym?

Wykaz jednostek chorobowych wg ICD 10 kwalifikujących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym:

 

Choroby ortopedyczno – urazowe (ortopedia)

 

S 12; S 14; S 22; S 24; S 32;

S 72; S 82; T 02; T 08; T 09; T92; T 93

 

Choroby układu nerwowego (neurologia)

 

G 35; G 37; G 54; G 55;

G 70; G 81; G 82; G 83

 

Choroby reumatologiczne (reumatologia)

 

M 05; M 06; M 07; M 08;

M 16; M 17; M 45

 

Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

 

I 21

 

Wykaz jednostek chorobowych wg ICD 10 kwalifikujących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym:

CHOROBY ORTOPEDYCZNO-URAZOWE (ORTOPEDIA)

S 12; S 13;S 14; S 22: S 23; S 24; S 32; S 33;
S 34; S 42; S 43; S 44; S 52; S 53; S 54;
S 62; S 63; S 64; S 72; S 73; S 74; S 82;
S 83; S 84; S 92, S 93; S 94

CHOROBY REUMATOLOGICZNE (REUMATOLOGIA)

M 05; M 06; M 08; M 15; M 16; M 17; M 23;
M 32; M 34; M 35,M50,M51,M75,M80.

CHOROBY KARDIOLOGICZNE I NADCIŚNIENIE (KARDIOLOGIA)

I 10; I 11; I 25;

CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH (PULMONOLOGIA)

J 44; J 45;

CUKRZYCA (DIABETOLOGIA)

E 10;

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                               

{xtypo_button1}Sanatorium{/xtypo_button1} {xtypo_button1}Najczęściej zadawane pytania {/xtypo_button1}