Listy oczekujących - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

 

{xtypo_rounded1}Sprawozdawczość z list oczekujących na świadczenia medyczne{/xtypo_rounded1}

Zmiany w sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących od miesiąca sprawozdawczego luty 2012

Poprawianie komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących za okresy wcześniejsze niż 6 miesiący wstecz od bieżącego 

{xtypo_rounded1}Podstawy prawne{/xtypo_rounded1}

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 200, poz. 1661);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
(Dz.U. 2013, poz. 1447 tekst jednolity)

{xtypo_rounded1}Cel prowadzenia listy oczekujących{/xtypo_rounded1}

Głównym celem prowadzenia list oczekujących jest zapewnienie równego traktowania wszystkich świadczeniobiorców, w tym sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.


Cele szczegółowe:

 1. monitorowanie okresu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej;
 2. poprawa dostępności do świadczeń;
 3. prosta, rzetelna i dokładna informacja dla świadczeniobiorców;
 4. przeciwdziałanie korupcji;
 5. uzyskanie informacji dla określania zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne.

{xtypo_rounded1} Definicje {/xtypo_rounded1}

 1. lista oczekujących - lista osób nie objętych planem leczenia, zgłaszających się do świadczeniodawcy z danym problemem zdrowotnym, którym nie udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia;
 2. czas oczekiwania - okres od dnia wpisania na listę oczekujących do dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia;
 3. osoba oczekująca - osoba wpisana na listę oczekujących w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;
 4. osoba skreślona - osoba skreślona z listy oczekujących z jednej z przyczyn, wymienionych w tabeli nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2013, poz. 1447 tekst jednolity)
 5. osoba po terminie - osoba wpisana na listę oczekujących, której minął planowany termin udzielenie świadczenia, a nie została z tej listy skreślona;
 6. plan leczenia - proces leczniczy, wymagający okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia (np. kolejnych wizyt, badań);
 7. przypadek pilny - kategoria medyczna pacjentów, w której istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;
 8. przypadek stabilny - kategoria medyczna pacjentów, którzy nie znajdują się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie zostali zaliczeni do przypadków pilnych;
 9. średni czas oczekiwania oblicza się odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących naudzielenie świadczenia w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę lub zakresświadczeń. Grupy te wyodrębniane są ze względu na kryterium medyczne, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 6 lit. brozporządzenia. Osoba wpisana na listę oczekujących na poszczególną procedurę lub zakres świadczeń nie może byćjednocześnie wykazywana na liście oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej, w której taprocedura lub zakres świadczeń będą wykonywane.

Średni czas oczekiwania oblicza się według wzoru: T = D/L, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

T - średni czas oczekiwania,

D - łączna liczba dni oczekiwania, gdzie

D = d1 + d2 + ... + dn, gdzie

dn -   liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich sześciu miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia,

L -     łączna liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesięcach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

 

(Żródło pkt. 1-9: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2013, poz. 1447 tekst jednolity)

{xtypo_rounded1}Reguły prowadzenia list oczekujących przez świadczeniodawcę{/xtypo_rounded1}

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy medycznej i priorytetów klinicznych, określonych przez kategorię medyczną. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi

Świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, jeżeli świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia. Świadczeniobiorcę wpisuje się na listę oczekujących po stwierdzeniu, że posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju. Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną nie wpisania na listę oczekujących. Pacjenci nie powinni być dyskryminowani z powodu niekompletności skierowań. Należy wystąpić do pacjenta o uzupełnienie danych lub uzyskać je od lekarza kierującego.

Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy.

Świadczeniodawca ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, wpisuje świadczeniobiorcę na prowadzoną listę oczekujących, informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. Wykonanie tych czynności stanowi zobowiązanie świadczeniodawcy do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej w określonym terminie.

Istotne jest, żeby przyjęcia w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście było spowodowane wyłącznie względami medycznymi.

Świadczeniodawca ma obowiązek wyznaczyć imiennie osoby odpowiedzialne za prowadzenie list oczekujących, w tym za przesunięcia na listach i przyspieszanie terminu udzielenia świadczenia. Wskazane jest, aby była to osoba z odpowiednim autorytetem i właściwą postawą etyczną.

Świadczeniodawca wyznacza również osobę odpowiedzialną za systematyczne i terminowe przekazywanie do oddziału wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem udostępnionej aplikacji danych z zakresu list oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne. Informację o wyznaczonej osobie wraz z adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu, świadczeniodawca przekazuje NFZ w celu ułatwienia kontaktów.

{xtypo_rounded1}Kwalifikacja według kategorii medycznych{/xtypo_rounded1}

Na listach oczekujących umieszczani są świadczeniobiorcy zaliczani do kategorii medycznych przypadek pilny oraz przypadek stabilny. Określona dla świadczeniobiorcy kategoria medyczna ma wpływ na termin realizacji świadczenia opieki zdrowotnej.

Umieszczenie świadczeniobiorcy na liście oczekujących, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, następuje zgodnie z poniższymi kryteriami medycznymi opartymi na aktualnej wiedzy medycznej:

 1. stanem zdrowia świadczeniobiorcy;
 2. rokowaniami co do dalszego przebiegu choroby;
 3. chorobami współistniejącymi mającymi wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;
 4. zagrożeniem wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Pomoc przy kwalifikacji pacjentów do kategorii medycznych stanowią wytyczne konsultantów krajowych, zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl.

Konieczne jest ustalenie przez świadczeniodawcę grup priorytetów przy kwalifikowaniu do odpowiednich kategorii medycznych. Priorytety powinny uwzględniać:

 1. skierowania z adnotacją „Pilne" i „Cito";
 2. pogorszenie stanu zdrowia w trakcie oczekiwania na termin udzielenia świadczenia;
 3. konieczność wykonania świadczenia, od którego uzależnione jest wykonanie innego, pilnego świadczenia;
 4. rozpoznanie choroby wskazujące na konieczność pilnego wdrożenia leczenia lub wykonania badania diagnostycznego.

{xtypo_rounded1}Wpisywanie świadczeniobiorców na listy oczekujących - zasady{/xtypo_rounded1}

Wpisanie pacjenta na listę oczekujących następuje w dniu zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy. W przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych świadczeniodawca dokonuje wpisu na listę oczekujących na podstawie skierowania, po osobistym zgłoszeniu się świadczeniobiorcy.

Świadczenia udzielane pacjentom wpisanym na listy oczekujących stanowią tylko część udzielanych świadczeń. Świadczeniodawca udziela ponadto świadczeń w trybie nagłym oraz w trybie leczenia planowego, co należy uwzględnić przy określaniu terminu udzielenia świadczenia.

Zgłoszenia osobiste - regułą jest rejestrowanie skierowań według kolejności zgłoszeń, na listę oczekujących zgodnie z określoną kategorią medyczną. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalach, lekarz w szpitalu potwierdza kategorię medyczną (przypadek pilny lub stabilny), wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego albo sam kwalifikuje świadczeniobiorcę do odpowiedniej kategorii medycznej.

Realizując ustawowy obowiązek informowania świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu, świadczeniodawca może na skierowaniu odnotować datę udzielenia świadczenia, rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście oraz datę dokonania wpisu na listę. Adnotacje należy potwierdzić pieczęcią świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie świadczeniobiorcy na listę.

Zgodnie z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr. 164, poz. 1027 z 2008 r., ze zm.) osoby które posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", a także inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Uprzywilejowanie to nie można jednak rozumieć w kategoriach bezwzględnego pierwszeństwa w korzystaniu ze świadczeń, a jedynie pierwszeństwa w danej kategorii medycznej (przypadki pilne i stabilne).

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej ww. osobom w dniu zgłoszenia.

W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Zespół oceny przyjęć

Świadczeniodawca powołuje zespół oceny przyjęć, wyznacza przewodniczącego i określa tryb pracy zespołu. Przewodniczącym jest jeden z członków zespołu, w skład którego wchodzą:

 1. lekarz specjalista w specjalności zabiegowej;
 2. lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej;
 3. pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku - inna pielęgniarka albo położna.

Jeżeli w zakładzie opieki zdrowotnej działa zespół zarządzania jakością w powyższym składzie, może wykonywać zadania przewidziane dla zespołu oceny przyjęć.

Obowiązkiem zespołu jest okresowa ocena list oczekujących, przeprowadzana co najmniej raz w miesiącu. Ocena jest przeprowadzana pod względem:

 1. prawidłowości prowadzenia dokumentacji;
 2. czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia;
 3. zasadności i przyczyn zmian terminów udzielania świadczeń.

Zespół oceny przyjęć każdorazowo sporządza raport z oceny i przedstawia go świadczeniodawcy, który powołał zespół.

Dane świadczeniobiorcy umieszczane na listach oczekujących

Dane wpisywane są na listę oczekujących za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 2013, poz. 1447 tekst jednolity), na listach oczekujących gromadzone są następujące dane:

 1. identyfikator listy, na który składają się: 
  1. identyfikator świadczeniodawcy - w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej, 
  2. identyfikator świadczeniodawcy oraz kod świadczenia ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych - w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego oraz w przypadku, gdy z umowy lub z przepisów odrębnych wynika obowiązek prowadzenia listy oczekujących na udzielenie procedury lub zakresu świadczeń; 
 2. numer kolejny; 
 3. dane dotyczące dokonania wpisu na listę: 
  1. data wpisu, 
  2. godzina wpisu, 
  3. imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu; 
 4. dane o osobie oczekującej na udzielenie świadczenia: 
  1. o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 3 lit. a-d, 
  2. numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem;
 5. rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia; 
 6.  dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia: 
  1. termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, świadczeniodawca może, w chwili wpisywania na listę, wskazać termin z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku (w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia), 
  2. kryterium medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu terminu, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy, 
  3. każda zmiana terminu wraz z podaniem przyczyny, a w przypadku gdy przyczyną jest zmiana kryterium medycznego, o którym mowa w lit. b, także uzasadnienie tej zmiany; 
 7. dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących: 
  1. data skreślenia, 
  2. kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość określoną w tabeli nr 10 załącznika nr 3 do rozporządzenia; 
 8. data okresowej oceny listy oczekujących, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z Funduszem w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia:

 1. dane dotyczące oczekujących na udzielenie świadczenia na każdej liście oczekujących:  
  1. liczbę oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
  2. średni czas oczekiwania, określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia, 
  3. łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, 
  4. liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym, 
  5. liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich sześciu miesiącach
   - według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy; 
 2. datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących, dokonanej zgodnie z art. 21 ustawy w danym okresie sprawozdawczym;
 3. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 2, udzielający świadczeń, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia dodatkowo z każdej listy oczekujących dane:
  1. o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a - dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, 
  2. o których mowa w § 4 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 pkt 3 lit. a i pkt 7 - dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym
   - według grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy.

Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczany jest poprzez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok). Jeżeli przekracza on 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących, dopuszczalne jest wskazanie terminu z dokładnością do tygodnia (terminem wskazanym jest pierwszy dzień tygodnia - poniedziałek).

Na elektronicznych listach oczekujących prowadzonych w aplikacji odnotowywana jest dodatkowo data udzielenia świadczenia, aby umożliwić świadczeniodawcom automatyczne wyliczanie danych statystycznych z zakresu list oczekujących, m.in. średniego rzeczywistego czasu oczekiwania.

Przesunięcia z powodu zmiany stanu zdrowia

O zmianie stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, świadczeniobiorca informuje świadczeniodawcę. Świadczeniodawca odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje świadczeniobiorcę o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście jest zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifikacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

Zmiany terminu udzielenia świadczenia

A. Zmiany terminu z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, świadczeniodawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie świadczeniobiorców podając nowy termin oraz przyczynę zmiany. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Datę i przyczynę modyfikacji (remont oddziału, choroba lekarza) należy odnotować na liście oczekujących.

B. Zmiana terminu z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy

Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do szpitala, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić u świadczeniodawcy z powodów osobistych (np. urlop, pobyt w sanatorium) lub medycznych (np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień wieku dziecięcego itp.), należy dokonać zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia oraz podać przyczynę tej zmiany.

Potwierdzanie terminu udzielenia świadczenia

Jeżeli okres oczekiwania na udzielenie świadczenia przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących, świadczeniodawca może wskazać termin udzielenia świadczenia z dokładnością do tygodnia. W tym przypadku dokładny termin realizacji świadczenia powinien zostać przekazany świadczeniobiorcy nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia. Powiadomienie musi być skuteczne, kontakt z pacjentem lub jego opiekunem może być osiągnięty w sposób ustalony w trakcie wpisywania na listę oczekujących.

Skreślenie z listy oczekujących

W przypadku, kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy. Osoba dokonująca skreślenia odnotowuje na liście datę i przyczynę skreślenia. Skreślenia dokonuje się również na wniosek świadczeniobiorcy, a także w momencie rozpoczęcia udzielenia świadczenia.

Zapełnianie zwolnionych terminów realizacji świadczeń

Dodatkowe wolne terminy, które powstają niezależnie od przyczyny (np. po zawiadomieniu o rezygnacji pacjenta, wydłużenia godzin przyjęć, zatrudnienia dodatkowego personelu medycznego) należy przeznaczyć na przyspieszenie terminów realizacji świadczeń dla pacjentów, którzy wyrażą zgodę na zmianę terminu, po zawiadomieniu ich o takiej możliwości. Zawiadomienia powinny być kierowane przede wszystkim do osób następnych na liście, czyli pacjentów czekających najdłużej.

Plan leczenia

Pacjenci objęci leczeniem planowym (kontynuacją leczenia) nie są umieszczani na listach oczekujących, choć muszą być uwzględniani przy planowaniu pracy personelu medycznego, oddziału szpitalnego. Plan leczenia dotyczy procedur medycznych, w przypadku których sekwencja opieki klinicznej jest wyznaczana przez kryteria kliniczne jako kontynuacja leczenia np. usunięcie elementów metalowych zespalających układ kostny.

Obowiązki ciążące na świadczeniobiorcach

W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca na podstawie jednego skierowania może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Świadczeniobiorca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić świadczeniodawcę, że nie może stawić się u niego w wyznaczonym terminie oraz o rezygnacji ze świadczenia opieki zdrowotnej.

{xtypo_rounded1}Sprawozdawczość z list oczekujących do Narodowogo Funduszu Zdrowia{/xtypo_rounded1}

Sprawozdawczości z list oczekujących podlegają świadczeniodawcy którzy posiadają zakontraktowane świadczenia w następujących rodzajach: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, leczenie stomatologiczne, świadczenia odrębnie kontraktowane.

Świadczeniodawcy są zobowiązani przekazywać do właściwych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia informację o list oczekujących wg stanu na ostatni dzień miesiąca. Komunikaty sprawozdawcze przyjmujemy pomiędzy ostatnim dniem miesiąca którego dotyczy sprawozdanie, a dziesiątym dniem kolejnego miesiąca. Ewentualne poprawki do przesłanych sprawozdań akceptujemy do przedostatniego dnia miesiąca. Informacja przekazywana jest wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą komunikatu XML, określonego zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualny format komunikatu publikowany jest na stronie WWW Narodowego Funduszu Zdrowa.

Informację o liczbie osób oczekujących i czasie oczekiwania należy podać jedynie w odniesieniu do komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia i które znajdują się w wykazie komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z list oczekujących. W przypadku braku osób oczekujących w poszczególnych miejscach udzielania świadczeń spełniających powyższe warunki, kolejka musi być wykazywana z liczbą i średnim czasem oczekiwania równym "0". Listę oczekujących należy dla każdej ze sprawozdawanych komórek sporządzić w rozbiciu na przypadki pilne oraz stabilne.

Niepoprawne komunikaty sprawozdawcze odrzucane są w całości. Do każdego komunikatu sprawozdawczego z list oczekujących dostarczonego do NFZ generowane są komunikaty zwrotne potwierdzenia. Informacją o zakończeniu procesu sprawozdawczego za dany miesiąc jest dla Świadczeniodawcy otrzymanie komunikatu zwrotnego potwierdzenia danych nie zawierającego informacji o błędach w przesłanym do NFZ komunikacie sprawozdawczym. W wypadku wystąpienia w komunikacie potwierdzenia informacji o błędach, należy poprawić komunikat sprawozdawczy i ponownie wysłać w celu uzyskania komunikatu potwierdzenia nie zawierającego informacji o błędach.

Narodowy Fundusz Zdrowia określa słownik procedur medycznych, podlegających sprawozdawczości z list oczekujących. Należy nie uwzględniać w liczbie osób oczekujących do komórki organizacyjnej świadczeniobiorców, którzy czekają na jedno ze świadczeń określone w słowniku procedur. Dla przykładu, jeśli świadczeniobiorca oczekuje jedynie na procedurę o kodzie 30002 "Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)", nie powinien być uwzględniany przy sporządzaniu informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń w oddziale okulistycznym. Tego rodzaju świadczeniobiorców należy brać pod uwagę wyłącznie przy opracowywaniu danych statystycznych odnośnie list oczekujących na wybrane procedury.

Aktualny słownik procedur oraz wykaz komórek organizacyjnych wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących udostępniamy w załączeniu.

 

Źródło: Dział Analiz i Planowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej. Przeczytaj naszą politykę plików cookie

Informacje nt. plików cookie