Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ - Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ

 

Krok pierwszyKROK 1 - Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie UE/EFTA oraz oświadczenie wnioskodawcy – wypełnia wyłącznie wnioskodawca (w przypadku niepełnoletnich dzieci korzystających z opieki medycznej – jeden z rodziców).

 KROK 2 - Do wniosku należy dołączyć: oryginały faktur lub rachunków za udzielone leczenie medyczne za granicą wraz z oryginałami dowodów zapłaty; także dokumentację medyczną.

KROK 3 - Wszystkie wymienione wcześniej dokumenty należy złożyć w oddziale NFZ. Pracownik NFZ sprawdzi wniosek i pozostałą dokumentację. Jeśli wymogi formalne są spełnione, rozpoczynamy procedurę refundacyjną – dokument rozliczeniowy przesyłamy do państwa UE/EFTA, w którym wnioskodawca skorzystał z leczenia.

znaczek pocztowy
KROK 4Po uzyskania odpowiedzi z instytucji łącznikowej państwa UE/EFTA przyznającej zwrot kosztów lub odmowę informujemy pisemnie wnioskodawcę o podjętej decyzji (w razie decyzji pozytywnej dokonujemy wypłaty należnej kwoty zwrotu np. przelewem bankowym na numer konta podany we wniosku bądź wysyłamy pocztą na adres wskazany we wniosku).

W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw członkowskich UE/EFTA może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (np. w Niemczech za pierwszą wizytę w danym kwartale płacimy 10 €, itp.).

Uwaga ! Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów ubezpieczony składa odpowiedni wniosek w Oddziale Wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć oryginały rachunków/faktur wraz z oryginalnym potwierdzeniem zapłaty. W razie braku jednego zwymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie. Do składanych dokumentów należy również dołączyć dowód ubezpieczenia za okres, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych za granicą.

Osoby uprawnione do wystąpienia o zwrot kosztów leczenia poniesionych w czasie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA są:

 • pacjenci – ubezpieczeni w NFZ lub osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej (dla których NFZ wydał stosowne poświadczenia)

 • przedstawiciele ustawowi pacjentów w przypadku dzieci do lat 18 i osób ubezwłasnowolnionych

 • małżonkowie w ramach czynności zwykłego zarządu

 • spadkobiercy po przedstawieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Uwaga ! W sytuacji, gdy osoba trzecia np. pracodawca, pokryła w całości koszty leczenia ubezpieczonego, przelew przyznanej refundacji może nastąpić na jej konto, należy jednak spełnić poniższe warunki:

 • wniosek musi zostać podpisany przez pacjenta lub jego pełnomocnika

 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie, z którego musi jasno wynikać, że to osoba trzecia zapłaciła za leczenie i w związku z tym wnosi roszczenie wobec ubezpieczonego

 • do wniosku należy dołączyć umowę cesji wierzytelności i oświadczenie pracownika (według załączonych wzorów)

 • z rachunku/faktury musi jasno wynikać, iż dotyczy kosztów leczenia danego pacjenta

 • upoważnienie/pełnomocnictwo pracownika w stosunku do osoby fizycznej (np. specjalista działu kadr u pracodawcy) do wszelkich czynności związanych z procedowaniem wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA

Zwrot kosztów nie przysługuje:

 • towarzystwu ubezpieczeniowemu

 • osobie trzeciej, znajomemu pacjenta, osobie towarzyszącej pacjentowi

 • pracodawcy (za wyjątkiem umowy cesji wierzytelności)

Uwaga ! W przypadku, gdy rachunek/faktura zostały opłacone przez osobę inną niż osoba ubezpieczona (np. pracodawcę), do wniosku o zwrot kosztów powinien zostać załączony dokument potwierdzający, iż płatnik rachunku zgłosił roszczenie do ubezpieczonego o zwrot kwoty wynikającej z rachunku za jego leczenie; zaś osoba na rzecz której zostało udzielone leczenie, a która nie opłaciła rachunku/faktury składa oświadczenie, iż przyznaną kwotę refundacji zobowiązuje się zwrócić na rzecz osoby, która opłaciła rachunek/fakturę.

Do Narodowego Funduszu Zdrowia powinny być bezwzględnie przekazywane oryginały faktur wystawione imiennie na ubezpieczonego, albowiem w myśl art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, przy czym w przypadku dowodów „zewnętrznych własnych”, muszą one być przekazywane kontrahentom w oryginale. Zaznaczyć przy tym należy, iż zgodnie z przepisem art. 128 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Fundusz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości

Uwaga ! Wszelkie oryginały dowodów księgowych dokumentujące wykonanie świadczenia medycznego powinny być podpisane i podstemplowane. Ponadto wskazane jest dołączenie do wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia, dokumentacji medycznej, jak również  oświadczenia wnioskodawcy.

PRZYKŁAD:

Austria, Niemcy

 • oryginały rachunków/faktur (ze szczegółowym opisem otrzymanych świadczeń rzeczowych)

 • oryginały dowodów zapłaty (pokwitowania, paragony)

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza oraz innych, zaleceń lekarskich

Uwaga ! Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, jakie świadczenia zostały udzielone danej osobie i jakie koszty poniosła.

Belgia

 • oryginały rachunków/faktur (“Attestation De Soins Donnes” / “Getuigschrift voor verstrekte hulp”)

 • oryginały rachunków ze szpitala

 • oryginały dowodów zapłaty wystawionych przez farmaceutę wraz z kopią recepty opatrzonej na odwrocie pieczątką („Prescription de Medicaments”)

Uwaga ! Wszystkie dokumenty stanowiące dowód na to, jakie świadczenia zostały udzielone i jakie kwoty zostały zapłacone.

Czechy, Słowacja

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty oraz wszelkie inne dokumenty (dokumentacja medyczna), które pacjent otrzymał od lekarza

Francja

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty (np. paragon lub adnotacja „PAYE” na oryginale rachunku/faktury/„Feuille de Soins”/„Feuille de Soins Bucco de Dentaires” wraz ze stemplem placówki medycznej i podpisem)

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • wystawiona przez lekarza oraz w aptece „Feuille de Soins”

 • wystawiona przez stomatologa karta leczenia „Feuille de Soins Bucco de Dentaires” pokwitowanie „Volet de Facturation”, jeżeli wniosek dotyczy tylko kosztu lekarstw

 • podpisane oryginały recept „Feuille de Soins Pharmacien” wystawionych przez lekarza wraz z naklejonymi „vignettes” („vignettes” - nalepki znajdujące się na opakowaniach lekarstw (biała, niebieska lub biała z symbolem prostokąta przekreślonego po przekątnej)

Uwaga ! Wszystkie powyższe dokumenty muszą zostać podpisane przez ubezpieczonego (w polu: „signature de l’assure/e”).

Grecja

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • oryginały potwierdzenia zapłaty wystawione przez lekarza

 • perforowane metki z ceną umieszczone na opakowaniach lekarstw powinny być przyklejone na recepcie

Hiszpania

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • oryginały paragonów z aptek

 • dokumentacja medyczna w oryginale

 • dodatkowy opis okoliczności i charakter zaistniałego zdarzenia sporządzony przez Wnioskodawcę

Uwaga ! Wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich powyższych dokumentów
(za wyjątkiem oświadczenia wnioskodawcy).

Uwaga ! Zwrot kosztów możliwy jest tylko wtedy, gdy udzielone świadczenie medyczne miało charakter ratującego życie.

Holandia

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • w przypadku transportu sanitarnego, zaświadczenie lekarskie o niezbędności transportu

Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • wszelkie inne dokumenty otrzymane od lekarza

Węgry

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur
 • oryginały recept wystawionych przez lekarza oraz inna dokumentacja związana z leczeniem (np. karta wypisu ze szpitala)

Włochy

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • metki z ceną zdjęte z opakowań lekarstw ; akceptowane są także ich kopie