Drukuj

Deklaracja dostępności serwisu nfz-lodz.pl

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Przeglądamy i na bieżąco aktualizujemy treści serwisu. Dbamy o to, by informacje, które publikujemy, były dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-08-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej:

Zmiany wprowadzane są sukcesywnie.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Cele ŁOW NFZ przy tworzeniu strony internetowej:

 

Działania podejmowane przez ŁOW NFZ przy tworzeniu strony internetowej:

 

Skróty klawiaturowe

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Tryb rozpatrywania żądania:

 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • Jeśli podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
Sala Obsługi Klientów ul. Targowa 35

Dojazd:

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Toalety – rodzaj dostosowania:

Informacje dodatkowe:

Obsługa klienta – rodzaj dostosowania:

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

Dojazd:

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Toalety – rodzaj dostosowania:

Informacje dodatkowe:

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 15 - Sala Obsługi Klientów

Dojazd:

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Toalety – rodzaj dostosowania:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Sieradzu
98-200 Sieradz; ul. Jana Pawła II 3 - Sala Obsługi Klientów

Dojazd:

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Komunikacja wewnątrz budynku / lokalu – rodzaj dostosowania:

Dostosowanie toalet – rodzaj dostosowania:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29 - Sala Obsługi Klientów

Dojazd:

Komunikacja na zewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Komunikacja wewnątrz budynku/lokalu – rodzaj dostosowania:

Toalety – rodzaj dostosowania:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.