Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wobec powyższego w celu sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą rachunku bankowego, podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny powinien:

  1. Na Portalu Świadczeniodawcy wygenerować wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego w zakładce: Moje umowy -> Zmień,
  2. Wydrukować wygenerowany wniosek (z kodem paskowym),
  3. Wypełnić wniosek podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny w sprawie podpisania aneksu do umowy.

 

Opisane wyżej dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy dostarczyć do siedziby ŁOW NFZ,  osobiście - ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź (Biuro Podawcze) lub ul. Kopcińskiego 56 - SALA OBSŁUGI KLIENTA pok. 14A albo za pośrednictwem poczty na adres: ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

 

Na podstawie złożonych dokumentów Oddział Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą rachunku bankowego.

 

Dokumenty powiązane:

  

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 40 73.

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami