Drukuj

Ogłoszenie Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dalej „program”).

 

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień pacjentów w aptece ogólnodostępnej z następującymi założeniami i wymaganiami.

 

I. Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974), która:

 

II. Wymagania organizacyjne

 1. Szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
 2. Badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 i jego wykonanie będzie przeprowadzone przez farmaceutę posiadającego uprawnienia odpowiednio do kwalifikacji lub do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19;
 3. Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 będą przeprowadzane na podstawie skierowania określonego w § 68a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 6 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 666);
 4. Apteka ogólnodostępna będzie korzystała z systemu informatycznego, dedykowanego do rejestracji pacjentów, ewidencji szczepień i dystrybucji szczepionek;
 5. Rejestracja na szczepienie będzie dokonywana w systemie e-rejestracji po udostępnieniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby poddawanej temu szczepieniu, a w przypadku jego braku - numeru i serii dokumentu tożsamości wskazanego na skierowaniu, za pośrednictwem:
  -    Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
  lub telefonicznie;
  -    usługodawcy wystawiającego skierowanie;
  -    punktu szczepień – apteki ogólnodostępnej;
 6. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek przestrzegania procedur przyjmowania i przechowywania szczepionek dla punktów szczepień przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.
 7. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek stosowania się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania szczepień wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Rządową Agencje Rezerw Strategicznych, CeZ i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
 8. Apteka ogólnodostępna ma obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz wykonywania szczepień zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z warunkami niniejszego ogłoszenia.

 

III. Procedura naboru.

 1. Podmioty zgłaszają swoją aplikację poprzez przesłanie na skrzynkę ePUAP Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnego oświadczenia – jako treść pisma ogólnego do podmiotu publicznego https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#) oraz formularz zgłoszeniowy (arkusz kalkulacyjny) jako załącznika.
  Treść oświadczenia należy umieścić w polu pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePUAP. Składając oświadczenie apteka powinna wkleić wyłącznie treść punktu 2a albo 2b- odpowiednio do własnej sytuacji.
  Oświadczenie powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Przesłane na adres ePUAP aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.
  Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.
 2. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), prowadzonym przez właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ.
 3. Apteki niezakwalifikowane do udziału w Narodowym Programie Szczepień (nie wpisane na wykaz) zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie.
 4. Wypełnienie i przesłanie kompletnej aplikacji jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w programie i przyjęciu warunków finansowania szczepień.

 

IV. Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 61,24 zł za jedno szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w aptece ogólnodostępnej.

 

V. Sposób rozliczenia należności za szczepienia.

 

VI. Zakończenie uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciw COVID-19

Apteka ogólnodostępna, która zrezygnuje z uczestnictwa w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciw COVID-19 zobowiązana jest do:

 

Kontakt:

 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zał. 1 - Treść oświadczenia.pdf)Zał. 1 - Treść oświadczenia.pdf 322 kB
Pobierz plik (Zał. 2 - Formularz zgłoszeniowy.xlsx)Zał. 2 - Formularz zgłoszeniowy.xlsx 259 kB