W związku z pismem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, uprzejmie prosi o przyjęcie następującej informacji dotyczącej terminów realizacji recept lekarskich:

Z uwagi na rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2007 r. jednoznacznie zostały określone terminy realizacji recept lekarskich.

W związku z pismem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, uprzejmie prosi przyjęcie następującej informacji:

Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – (Dz. U. Nr 225, poz. 1465 ) z dnia 30 listopada 2010 r. i zmianie m.in. zapisów art. 46 ust. 1 w obecnym brzmieniu:

Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od 29 września 2007 r. obowiązuje zapis art. 46. ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172) w brzmieniu:

Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U Nr 166, poz. 1172) i zmianie m.in. zapisów art. 46  w obecnym brzmieniu: