Komunikat

w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 696) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną” rozpoczyna postępowanie w sprawie zawarcia umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi dalej „umowami na realizację recept” .

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego  zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94 /2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept.

Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ, wykorzystywanego dotychczas do rozliczania refundacji recept.

Apteki/punkty apteczne, nieposiadające konta w Portalu NFZ, mogą zwrócić się do właściwego oddziału Funduszu z wnioskiem o udostępnienie takiego konta.

Regulamin techniczny przygotowania wniosku  

załącznik nr 1 do Regulaminu technicznego przygotowania wniosku - wykaz Oddziałów Wojewódzkich NFZ

Jak łatwo wypełnić wniosek elektroniczny? - film

Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept - plik .pdf

 

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w dniach od 20 grudnia 2011 roku do 30 grudnia 2011 roku lub wysłać pocztą.

Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ: Łódzki Oddział Wojewódzki

Adres siedziby oddziału: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

Miejsce przyjmowania wniosków: Wydział Gospodarki Lekami, budynek E, pokój nr 12

 

Materiały informacyjne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606)

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 94/2011/DGL z dnia19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 95/2011/DSOZ z dnia19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia


powrót

  1. Informuję, że jeżeli na recepcie zostanie umieszczona przez lekarza, zamiast wskazania odpłatności, pieczątka „Refundacja do decyzji NFZ” to zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 1 lit. h rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 294, poz. 1739) apteka zrealizuje receptę na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny w następujący sposób: