Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 3 ust. 2  Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013.364) wynika obowiązek poinformowania Oddziału NFZ przez podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym.

Termin na zgłoszenie zmian wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy. W przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym Oddział Funduszu nakłada karę umowną. Szczegółowa instrukcja zgłaszania zmian w ewidencji osób zatrudnionych w aptece/punkcie aptecznym jest dostępna na stronie www.nfz-lodz.pl  -> Portale ŁOW NFZ -> zakładka Instrukcje -> Portal Świadczeniodawcy - instrukcja użytkownika.