Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, które:


Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, które nie zawarły z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiadają dostępu do Portalu NFZ.

Zgodnie z § 5 zarządzenia nr 80/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty wnioskodawca, który nie zawarł z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiada dostępu do Portalu NFZ, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem i następnie wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia;
 2. przekazania do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w formie elektronicznej, wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 3. wydrukowania oraz podpisania wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Uzupełnienie danych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinno następować poprzez wybór danych podpowiadanych przez słownik

Wnioskodawca składa wniosek o dostęp do Portalu NFZ wraz z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept osobiście, w formie papierowej, w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wraz z:

 1. kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
 2. kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji; oraz
 3. w przypadku pielęgniarek lub położnych:
  1. kopią dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych, lub
  2. kopią zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.

Oryginały ww. dokumentów wnioskodawca przedkłada do wglądu w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ, w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ tożsamości osoby składającej wniosek o uzyskanie takiego uprawnienia.

Dokonanie potwierdzenia tożsamości nie jest wymagane w przypadku, gdy Wnioskodawca:

 1. ma zawartą z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept i nie ma dostępu do Portalu NFZ w celu pobierania numerów recept; albo
 2. posiada konto dostępu do Portalu NFZ; albo
 3. nie posiada zawartej umowy z Funduszem upoważniającej do wystawiania recept, ale ma aktywny dostęp do Portalu NFZ; albo
 4. złożył wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept za pośrednictwem platformy ePUAP po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz; albo
 5. podpisał prawidłowo wniosek o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept kwalifikowanym podpisem elektronicznym po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz.

Złożone w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinien: 

 1. być opatrzony podpisem;
 2. zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną.

Wnioski  o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, spełniające wymagania określone ww. zarządzeniem, są podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept. Przedstawione we wniosku dane powinny być kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ może odmówić wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Następnie osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ i uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept powinna wystąpić również o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o ile tego upoważnienia dotychczas nie posiadała.

Dokumenty powiązane:

w górę

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, które posiadają aktywny dostęp do Portalu NFZ

DOTYCZY OSÓB UPRAWNIONYCH, KTÓRE NIE MAJĄ UMOWY UPOWAŻNIAJĄCEJ DO WYSTAWIANIA RECEPT I TYM SAMYM UPRAWNIEŃ DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT, ALE POSIADAJĄ KONTO DOSTĘPU DO PORTALU NFZ
    
Zgodnie z § 5 ust. 9 zarządzenia nr 80/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty wnioskodawca, który posiada aktywny dostęp do Portalu NFZ – w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept obowiązany jest do:

 1. aktualizacji i uzupełnienia wymaganych danych, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept,
 2. przekazania wniosku do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w formie elektronicznej,
 3. wydrukowania i podpisania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

Wydrukowany i podpisany wniosek, wnioskodawca składa osobiście w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ lub przesyła wraz z dokumentami:

 1. kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
 2. kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji; oraz
 3. w przypadku pielęgniarek lub położnych:
  1. kopią dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych, lub
  2. kopią zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.

Oryginały ww. dokumentów wnioskodawca przedkłada do wglądu w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ, w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby, które posiadają aktywny dostęp do Portalu NFZ - nie wymaga potwierdzenia w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ tożsamości osoby składającej wniosek o uzyskanie takiego uprawnienia.

Złożone w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinien: 

 1. być opatrzony podpisem;
 2. zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 3. zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku.

Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną.

Wnioski  o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, spełniające określone wymagane, są podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept. Przedstawione we wniosku dane powinny być kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ może odmówić wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Następnie osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ i uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept powinna wystąpić również o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o ile tego upoważnienia dotychczas nie posiadała.

Dokumenty powiązane:

w górę