Zgodnie z § 6 zarządzenia nr 80/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem Portalu NFZ, z wykorzystaniem wniosku o aktualizację danych, składanym w postaci elektronicznej.

Wniosek o aktualizację danych należy wypełnić i przekazać do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w postaci elektronicznej w pierwszej kolejności

Dopiero po zatwierdzeniu wniosku o aktualizację danych osoba uprawniona ma możliwość wypełnienia i przekazania innych wniosków, np. wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept.