Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) na czas nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z póź.zm.), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Oddziału Zdrowia, adres: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
85312500-4 Usługi rehabilitacyjne,
85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ) na obszarze: województwa łódzkiego):

Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone w załączniku nr 1d, ‘]do zarządzenia Nr 178/20179/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski o zawarcie umowy mogą składać:

świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie:
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizujący świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek winien być złożony nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1. dnia następnego miesiąca.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie elektronicznej i pisemnej.

Materiały dotyczące tego postępowania są na stronie internetowej https://www.nfz-lodz.pl/

Wnioskujący może złożyć w Łódzkim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej