Drukuj

 

Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców oraz dotychczasowych Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w rodzaju POZ z terminem obowiązywania do 31.12.2017 r. i wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2018 i lata następne, w następujących zakresach:

  1. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  2. Świadczenia transport sanitarny w POZ.
  3. Świadczenia lekarza POZ,
  4. Świadczenia pielęgniarki POZ,
  5. Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:

Nowi Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.01.2018 r. i dotychczasowi Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2017 r. i wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy, a nie spełniają warunków określonych w § 36 ust. 9 zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ [1], przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 4 ww. zarządzenia z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Dotychczasowi Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2017 r., wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy i spełniają warunki określone w § 36 ust. 9 zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ [1], składają:

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) lub załącznik nr 16 wraz z ww. dokumentami należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia [1] przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ -(tel.42 275 41 67)