Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawcę realizującego umowę wieloletnią o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2020 rok. Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przesłane do Świadczeniodawcy w dniu 18 października 2019 r.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
nazwę i adres świadczeniodawcy

Łódzki OW NFZ dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń. Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać kopię wymienionej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie:

 

Uwaga!
W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu.

Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

 

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku ŁOW NFZ
przy ul. Kopcińskiego 58,
90-032 Łódź
lub przesłać pocztą w terminie 31.10 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Leczenia Uzdrowiskowego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (plik ZPO- zapytanie ofertowe.zip)plik ZPO- zapytanie ofertowe.zip 100 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_1.pdf)zalacznik_nr_1.pdf 471 kB
Pobierz plik (zalacznik_nr_2.pdf)zalacznik_nr_2.pdf 276 kB