Drukuj

Informacja skierowana jest do nowych Wnioskodawców oraz dotychczasowych Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy w rodzaju POZ z terminem obowiązywania do 31.12.2019 r. i wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2020 i lata następne, w następujących zakresach:

  1. Świadczenia lekarza POZ,
  2. Świadczenia pielęgniarki POZ,
  3. Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:

    świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,

    świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;

  4. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  5. Świadczenia transport sanitarny w POZ.

Nowi Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.01.2020 r. i dotychczasowi Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2019 r. i wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy, a nie spełniają warunków określonych w § 36 ust. 9 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ (ze zm.), przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 4 ww. zarządzenia z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć następujące dokumenty:

o ile wcześniej nie zostały dostarczone do OW.

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Dotychczasowi Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do dnia 31.12.2019 r., wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy i spełniają warunki określone w § 36 ust. 9 zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ, składają:

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) lub załącznik nr 16 wraz z ww. dokumentami należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia [1] przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

lub ul. Kopcińskiego 56 – parter, pokój nr 6 (osobiście), tel. 42 275 41 67,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2019 r.

Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ - (tel.42 275 41 67)

Źródło Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej