W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 16/2020/DGL z dnia 05 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe informujemy: Aneks został wysłany na Portal Świadczeniodawcy rok 2020.
Nadmieniamy, że aneks ten został wysłany do Państwa tylko w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksu za pomocą nowych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

Świadczeniodawców nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o PILNE dostarczenie 1 egzemplarza w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi ul.Kopcińskiego 58 pok. 102.

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz

Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

Pobrany przez Państwa z Portalu Świadczeniodawcy plik eUmowy w formacie PDF zawiera dwa podpisy. Pierwszy z nich jest podpisem niekwalifikowanym oznaczonym jako "System e-faktura". Drugi podpis jest kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej po stronie ŁOW NFZ do podpisania pobranej umowy. Plik, o którym mowa powinien zostać opatrzony podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES z zachowaniem istniejących już podpisów w dokumencie.

Opis funkcjonalności dotyczących obsługi eUmów znajdziecie Państwo w udostępnionej dokumentacji pod adresem  https://aplikacje.nfz-lodz.pl/files/CLO_WS.pdf  w rozdziale 4.2.3.8.