Drukuj

Mając na uwadze zbliżający się proces kopiowania umów na rok 2021, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.

W związku z powyższym:

Sprawdzenia aktualności danych i ewentualnego zgłaszania zmian prosimy dokonać w terminie do dnia 30.11.2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych
(w szczególności rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ) oraz pogarszać warunków realizacji umowy w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej