Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

22.11.2023

Mając na uwadze zbliżający się proces kopiowania umów na rok 2024, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.

W związku z powyższym:

  • w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2023 i lata następne,
  • w sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami.

Sprawdzenia aktualności danych i ewentualnego zgłaszania zmian prosimy dokonać w terminie do 30 listopada 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych (w szczególności rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ) oraz pogarszać warunków
realizacji umowy w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej