Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmn.)

W związku z interpretacją przesłaną przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącą warunków realizacji świadczenia zdrowotnego z zakresu rehabilitacji leczniczej

Łodzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych konkursów ofert o zawarcie od 1 stycznia 2012 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarto zastrzeżenie, iż "Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji dotyczących liczby i ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami, których oferty uzyskały wysokie łączne oceny na podstawie kryteriów niecenowych, a przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty".

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18.10.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju:

W związku z napływającymi wnioskami o odblokowywanie już zamkniętych umów, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu usprawnienia pracy wniosek o odblokowanie umowy powinien zawierać następujące dane: 

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc wrzesień nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 11.10.2011 r.