Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia (w załączniku) zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 11/2012/DSOZ z dnia 28 lutego 2012 r. oraz zarządzenia 13/2012/DGL z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju:

  • leczenie szpitalne
  • leczenie szpitalne (chemioterapia)

ŁOW NFZ przypomina, że w Portalu Świadczeniodawcy uruchomiona została funkcjonalność pozwalająca na elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu.

W związku z pojawiającymi się trudnościami z wdrożeniem nowego formatu przekazywania danych o listach oczekujących LIOCZ 5.1.5 oraz problemami technicznymi, Łódzki OW NFZ postanawia przedłużyć do 23 marca 2012 r. termin przekazania danych o listach oczekujących za miesiąc sprawozdawczy luty 2012.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ w załączeniu przedstawia listę Świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 8 marca 2012 r. (godz. 8.30) nie przysłali list świadczeniobiorców/ uczniów do weryfikacji na marzec 2012 r. lub przesłali w sposób nieprawidłowy.
Jednocześnie biorąc pod uwagę zgłaszane przez Państwa problemy z eksportem sprawozdań w nowej wersji komunikatu XML typu DEKL: 5/1.5 informujemy o przesunięciu terminu przekazywania danych do dnia 12 marca 2012 r. do godz.10.00.

W związku z dodaniem do centralnego procesu weryfikacyjnego na rok 2012 sprawdzenia 51618015 - wielokrotne wykonanie świadczenia w tym samym dniu w ramach świadczeniodawcy, dla świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w przypadku potwierdzenia przez świadczeniodawcę błędu, należy skorygować wszystkie świadczenia poza jednym, którego wersję trzeba podnieść, a następnie ponownie przesłać do NFZ pierwszą fazą.

Przypominamy świadczeniodawcom o obowiązku sprawozdawania oprócz samych statystyk danych dotyczących poszczególnych osób oczekujących (tylko na wybrane świadczenia, wymienione w słowniku komórek podlegających sprawozdawczości [oznaczonych kolorem zielonym] oraz słowniku procedur medycznych, terapeutycznych programów zdrowotnych i świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej), w przypadku kiedy liczba „pierwszorazowych” osób oczekujących jest większa niż „0”. Proszę także pamiętać, że liczba osób oczekujących oraz skreślonych znajdujących się w przesłanym wykazie osób powinna być zgodna z liczbą osób wykazaną w części statystycznej sprawozdania.

W związku z występowaniem błędów w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących, wynikających z nowym formatem komunikatu sprawozdawczego XML (wersja komunikatu 5.1.5) Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, którzy w okresie 29.02-05.03 przesłali sprawozdania zawierające błędy i zostały one odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 5.03.2012 r. (godz. 10.00)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”. Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: http://www.zdrowie.lodzkie.pl/konkursy/programy-profilaktyczne-0

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

W związku z problemami niektórych świadczeniodawców realizujących program profilaktyki chorób układu krążenia polegającymi na niemożności wyboru miejsca wykonywania świadczeń w SIMP, Łódzki Oddział  Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wynikają one  z tego, iż w umowie na 2012 r. został zawarty inny kod zakresu, niż obowiązywał Państwa w 2010 lub 2011 roku.