w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składanie ofert, powoływanie i odwoływanie komisji konkursowej, jej zadania oraz tryby pracy

wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów