Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej w Portalu Publicznym w „Informatorze o postępowaniach na rok 2014”, opublikowane zostały odrębnie dla każdego rejonu operacyjnego postępowania na potrzeby aneksowania umów wieloletnich na kolejny rok rozliczeniowy.

Na podstawie odpowiedniej definicji postępowania należy przygotować formularze aktualizacyjne w formie wydruku papierowego i na nośniku elektronicznym, a następnie złożyć je w nieprzekraczalnym terminie do

2 grudnia 2013 roku

w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 69 pokój 114

 

Podczas przygotowywania formularza ofertowego należy uwzględnić następujące uwagi:

 

1. Datę 01.01.2014 r. przyjąć jako początkową datę obowiązywania profilu.

2. Dane zawarte w formularzu muszą być zgodne ze stanem faktycznym i odzwierciedlać spełnienie warunków wymaganych oraz odpowiadać udzielonym odpowiedziom na pytania ankietowe z postępowania konkursowego. Dotyczy to m.in.

  • procentowego udział u czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej, lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz lekarzy o kwalifikacjach określonych w art. 57 w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych do umowy
  • procentowego udział czasu pracy lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej w łącznym czasie pracy wszystkich lekarzy wykazanych w ofercie?

Wskaźniki te nie mogą być one mniejsze niż zadeklarowane w ofercie złożonej w postępowaniu konkursowym.

3. Należy pamiętać, aby z zaczytanej z Portalu Świadczeniodawcy pełnej listy personelu wybrać tylko te osoby, które wchodzą w skład zespołów ratownictwa medycznego udzielających świadczeń w danym rejonie operacyjnym, określając jednocześnie dla nich średniotygodniowy wymiar czasu pracy w tym rejonie.

4. W przypadku lekarzy wchodzących w skład specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, posiadających kilka specjalizacji, w formularzu ofertowym należy jako pierwszą specjalizację wskazać tę, która jest istotna z punktu widzenia ratownictwa medycznego, czyli poświadczającą posiadanie specjalizacji w dziedzinie ratownictwa medycznego, a w przypadku braku tej specjalizacji – tę, która w myśl art. 58 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym kwalifikuje jako lekarza systemu.

5. Jeżeli w wykazie personelu lekarskiego lub pielęgniarskiego, zgłoszone są osoby, które nie były wykazane w bieżącej umowie, należy wraz z formularzem ofertowym złożyć kserokopie dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe. Chodzi o takie dokumenty jak:

  • karta specjalizacji,
  • karta szkolenia specjalizacyjnego z widoczną datą rozpoczęcia specjalizacji, w przypadku wykazania lekarza, który na pierwszy dzień obowiązywania umowy ukończył drugi rok szkolenia.
  • dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje pielęgniarki.
  • Oświadczenia przepracowania 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala

Zwracamy uwagę, aby nie przesyłać kserokopii dokumentów z wizerunkiem osoby, której dotyczą. Należy potwierdzić ich zgodność z treścią oryginału.

6. W przypadku wykazania innego ambulansu niż w bieżącej umowie, należy  dołączyć do formularza aktualizacyjnego kopię dokumentów rejestracyjnych oraz homologacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

7.Wymagane jest złożenie kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez świadczeniodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej będącej przedmiotem zawartej umowy. Świadczeniodawca może złożyć umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie potwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.

 

Tel kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58