Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej w Portalu Publicznym w „Informatorze o postępowaniach na rok 2013”, opublikowane zostały odrębnie dla każdego rejonu operacyjnego postępowania na potrzeby aneksowania umów wieloletnich na kolejny rok rozliczeniowy.

Na podstawie odpowiedniej definicji postępowania należy przygotować formularze aktualizacyjne w formie wydruku papierowego i na nośniku elektronicznym i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do

13 grudnia 2012 roku

w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 69 pokój 114

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008.81.484) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2007 r. z późn. zm.) „dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U nr 123, poz.801 z późn. zm.); 
  • Zarządzenia nr 3/2012/DSOZ z dnia 10 listopada 2012 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina przepisy prawne, z których wynika obowiązek świadczeniodawców do aktualizowania na bieżąco zmiany warunków udzielania świadczeń, sprzętu oraz personelu:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana siedziby Wydziału ds. Służb Mundurowych, w związku z czym począwszy od miesiąca lutego 2012 roku, dokumenty rozliczeniowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, należy składać bezpośrednio w Wydziale ds. Służb Mundurowych pod adresem:

 90-032 Łódź ul. Kopcińskiego 69 (budynek Portal 69)

natomiast pozostałą korespondencję należy przekazywać do Kancelarii ŁOW NFZ mieszczącej się w budynku głównym siedziby Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 58.

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58