Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.81 poz. 484) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2007 r. z późn. zm.) „dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”

 

W dniu 30.11 Łódzki Oddział NFZ rozstrzygnął konkurs, ogłoszony 25.10.2011, na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego przez podstawowe, specjalistyczne oraz wodne zespoły ratownictwa medycznego (konkurs na udzielanie świadczeń w rejonie 20 - Poddębice rozstrzygnięto 1.12.).

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom o obowiązku przekazywania w komunikatach sprawozdawczych XML informacji o świadczeniach udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego na rzecz osób z państw członkowskich UE/EFTA.

W związku z licznymi pytaniami na temat posiadania systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego przez dysponentów ratownictwa medycznego realizujących umowę zawartą z OW NFZ o udzielanie świadczeń w rodzaju: ratownictwo medyczne, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia:

Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina, że na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U nr 123, poz.801 z późn. zm.)
  • Zarządzenia nr 73/2010/DSOZ z dnia 30 listopada 2010 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (Ifazy)