Uwagi ogólne

Szczegółowe zasady finansowania świadczeń określa Zarządzenie nr 58/2009/DSOZ z dnia 29 października 2009 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi. Podstawą rozliczeń i płatności za zrealizowane zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz za wykonane naprawy jest przedstawienie oddziałowi Funduszu dokumentacji rozliczeniowej w terminie do 10 dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni. Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy, określona w rachunku lub nocie księgowej przekazywanych przez świadczeniodawcę, stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.

Rozliczanie świadczeń 

Rozliczanie świadczeń w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze odbywa się w kilku etapach. W celu rozliczenia zleceń zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym świadczeniodawca przekazuje do OW NFZ w wersji elektronicznej:

  • raport statystyczny I fazy. Raport statystyczny powinien być przesłany do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy- po zakończonym pozytywnie procesie weryfikacji raportu statycznego I fazy – świadczeniodawca generuje za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy – szablon/szablony rachunków (etap ten określany jest mianem II fazy)
  • na podstawie wygenerowanych i zaimportowanych (do programu rozliczeniowego) szablonów rachunków Świadczeniodawca generuje w programie rozliczeniowym rachunek w formie elektronicznej (tzw. REF).
  • kolejnym etapem jest przesłanie poprzez Portal Świadczeniodawcy rachunku w formie elektronicznej (tzw. REF)

Po zakończonym procesie przekazywania danych w wersji elektronicznej świadczeniodawca przesyła do OW NFZ:

  • oryginały zrealizowanych zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oryginały zleceń na naprawę. Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zlecenia na wykonanie naprawy muszą być potwierdzone przez oddział Funduszu i ułożone w kolejności zgodnej z kolejnością danych przekazanych w komunikacie XML.
  • dokument rozliczeniowy – fakturę, rachunek lub notę księgową.