LECZENIE UZDROWISKOWE

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.


  

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

 

Świadczenia są realizowane w warunkach:

 • ambulatoryjnych;
 • stacjonarnych

 

 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt dziecka trwa 27 dni.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.

 

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

 

To forma leczenia uzdrowiskowego w wybranym przez siebie terminie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Osoba korzystająca z leczenia ambulatoryjnego sama decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć. Jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia schorzenia świadczeniobiorcy oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem Funduszu. We własnym zakresie pacjent zapewnia sobie wyżywienie i zakwaterowania w danej miejscowości uzdrowiskowej (w samym domu sanatoryjnym lub na kwaterze prywatnej) natomiast NFZ płaci za świadczenie medyczne – zabiegi.

 

Leczenie ambulatoryjne dla trwa od 6 do 18 dni.

 

Informację nt. wolnych osobodni w zakresie leczenia uzdrowiskowego można uzyskać dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Fundusz, że skierowanie zostało zaopiniowane pozytywnie na leczenie uzdrowiskowe. W tym celu należy kontaktować się z Działem Lecznictwa Uzdrowiskowego ŁOW NFZ pod numerami: 42 275 40 83, 42 275 40 89.


 

Odpłatność

 

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa Minister Zdrowia.

 

Od 1 października 2014 r. częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania za jeden dzień pobytu wynosi:

 

 Poziom
I sezon
rozliczeniowy
od 1 października
do 30 kwietnia
II sezon
rozliczeniowy
od 1 maja
do 30 września
   w złotych
IA Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,80 36,10
IB Pokój jednoosobowy w studiu 23,00 33,00
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 22,00 29,30
IIIA Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym 17,30 24,10
IIIB Pokój dwuosobowy w studiu 14,60 22,00
IV Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 12,50 17,30
VA Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym 11,00 13,10
VB Pokój wieloosobowy w studiu 10,50 12,00
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 9,40

10,50

 

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 

NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • kosztów pobytu opiekuna;
 • dodatkowych opłat, np. opłat klimatycznych;
 • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych,
 • sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym, niezwiązanych z
 • chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

 

Leczenie dzieci

Dzieci od 3. do 18. roku życia mogą zostać skierowane na uzdrowiskowe leczenie szpitalne (27-dniowe) jak i na leczenie sanatoryjne (21-dniowe z pełnopłatnym opiekunem). Zgodnie z obowiązującymi zasadami dzieci do chwili ukończenia 6. roku życia, 11 miesiąca, 29 dnia otrzymują skierowanie na turnus z opiekunem, natomiast po ukończeniu 7. roku życia wyjeżdżają na samodzielny turnus w szpitalu uzdrowiskowym, gdzie znajdują się pod opieką personelu. Leczenie odbywa się przez cały rok, w uzdrowisku jest kontynuacja nauki w zakresie szkoły podstawowej i liceum.

 

Pobyt w uzdrowisku jest dla dziecka bezpłatny, natomiast opiekun ponosi pełną odpłatność za swój pobyt zgodnie ze stawką danego uzdrowiska.


 

Rezygnacja z leczenia, pisemne prośby o zmianę miejsca lub terminu leczenia

Każda pisemna prośba dotycząca zmiany miejsca bądź terminu leczenia traktowana jest jak REZYGNACJA z leczenia, nawet jeśli w piśmie znajduje się informacja, że pacjent nie rezygnuje z leczenia. Każda prośba o zmianę = rezygnacja. Oddział uznaje rezygnację za zasadną (w zakresie przesunięcia leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy), o ile do dokumentacji dołączone są dokumenty potwierdzające konieczność przesunięcia leczenia. Samo pismo z prośbą stanowi podstawę do wykreślenia osoby z kolejki oczekujących.

 

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego należy bezzwłocznie odesłać do oddziału Funduszu oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe wraz z pisemnym uzasadnieniem i udokumentowaniem rezygnacji stosownym dokumentem. Na tej podstawie dokonana będzie ocena zasadności rezygnacji.

 

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, otrzymasz nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału (przesunięcie leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy bez możliwości przesuwania na odległe terminy, np. w zimie na okres letni), jeśli nie jest to związane ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania.

 

Jeśli rezygnacja nie zostanie uznana za zasadną (z uwagi na brak udokumentowania, istniejące przeciwwskazanie, zmianę stanu zdrowia uniemożliwiającą leczenie uzdrowiskowe, utratę samodzielności i/lub zdolności samoobsługi), skierowanie zostanie odesłane do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostaniesz poinformowany. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie


 

Możliwość wykorzystania skierowań z tzw."zwrotów"

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe a od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy, może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, dzwoniąc i pytając o tak zwane zwroty.

 

Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.

 

Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie: w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonów:

 • (42) 275-40-83
 • (42) 275-40-89.

 

Szczególne uprawnienia

Leczenie uzdrowiskowe odbywa się w pierwszej kolejności dla grup osób posiadających prawo korzystania ze świadczeń poza kolejnością, o ile uprawnienia te zostaną udokumentowane w ŁOW NFZ. Uprawnienia te przysługują:

 • kombatantom
 • inwalidom wojennym i wojskowym
 • weteranom poszkodowanym w misjach
 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu
 • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • działaczom opozycji antykomunistycznym oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
 • osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

  

Uprawnienia te mogą zostać zastosowane w przypadku gdy od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy.

  

Pełna lista grup osób uprzywilejowanych do świadczeń - http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

  

Leczenie uzdrowiskowe odbywa się raz na 12 miesięcy dla osób zatrudnionych przy produkcji azbestu.

 

 

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców