SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarza POZ lub lekarz specjalista, o ile brak jest przeciwwskazań do takiego leczenia, biorąc pod uwagę 12 miesięczny okres, który upłynąć musi od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia wystawienia kolejnego skierowania. Lekarz opisując stan zdrowia pacjenta może wpisać wyniki obowiązujących badań lub dołączyć kserokopie. W przypadku pobytu w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy należy dołączyć kserokopie kart informacyjnych.

Oznacza to, że pacjent może złożyć ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dopiero, kiedy minie rok od powrotu z uzdrowiska.

  • wymagane podstawowe badania dla osób dorosłych: morfologia krwi, badanie OB, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej-opis, EKG (w przypadku ukończenia 60 roku życia lub schorzeń kardiologicznych, w tym również nadciśnienie tętnicze), RTG klatki piersiowej-opis wykonywane powinno być jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych do jego wykonania,
  • wymagane podstawowe badania dla dzieci: pełna morfologia krwi, badanie OB, badanie ogólne moczu.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA SKIEROWANIA

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe przesyła do NFZ lekarz kierujący lub pacjent w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania. Wniosek można dostarczyć osobiście do siedziby oddziału Funduszu w Łodzi lub w delegaturach.

  • Łódź, ul. Targowa 35, czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00;
  • Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 15, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00
  • Sieradz, Plac Wojewódzki 3, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00
  • Skierniewice, ul. Jagiellońska 29, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00

 

REJESTRACJA SKIEROWANIA

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostaje zarejestrowane zgodnie z datą wpływu do oddziału NFZ. Każde skierowanie otrzymuje indywidualny numer. W przypadku braków formalnych (np. brak aktualnego numeru umowy, brak czytelnego podpisu lekarza kierującego) skierowanie odsyłane jest do uzupełnienia. Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe liczy się od daty wpływu skierowania do ŁOW NFZ a nie od daty rejestracji skierowania w systemie informatycznym NFZ.


 

OCENA SKIEROWANIA

Po rejestracji, skierowania przekazywane są do oceny lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej zatrudnionego przez ŁOW NFZ.

Lekarz specjalista ocenia stan zdrowia pacjenta (wydolność układu krążenia, układu oddechowego, układu ruchu) ze szczególną uwagą w zakresie jego zdolności do samodzielności i samoobsługi oraz istniejące przeciwwskazania do zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych (II część skierowania).

W przypadku wątpliwości lekarz specjalista może prosić o uzupełnienie wniosku o dodatkową dokumentację medyczną (np. konsultacja onkologiczna, konsultacja kardiologiczna). Wówczas skierowanie odsyłane jest do lekarza kierującego a pacjent otrzymuje pisemną informację o tym fakcie.

W przypadku braku akceptacji lekarza NFZ z powodu istniejących przeciwwskazań medycznych do leczenia uzdrowiskowego, skierowanie zwracane jest do lekarza kierującego z wyjaśnieniem decyzji i powiadomieniem pacjenta.

 

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, a brak jest wolnych miejsc, skierowanie oczekuje na realizację w kolejce.  Zostaniesz o tym  poinformowany pismem, w którym zostanie podany:

  • indywidualny numer skierowania, umożliwiający sprawdzanie statusu skierowania w wyszukiwarce skierowań
  • podstawowy profil leczenia (np. profil kardiologiczny)
  • orientacyjny czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania

 

Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, z powodu przeciwwskazania lub braku wskazań, Fundusz odeśle go do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostajesz powiadomiony.

Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie!


 

CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na przydział liczony jest od daty wpływu skierowania do oddziału Funduszu, a nie od daty otrzymania pisma informującego o zakwalifikowaniu na leczenie uzdrowiskowe.

 

Orientacyjny czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi ok. 24 - 27 miesięcy, a na leczenie szpitalne dorosłych ok. 3-4 miesiące.

 

W przypadku leczenia szpitalnego dzieci (od 3. do 18. roku życia) czas oczekiwania to około 3 miesiące, a na przydział sanatoryjny dla dziecka z opiekunem (od 3. do 6. roku życia) około 10-12 miesięcy.

 

Skierowanie (po okresie oczekiwania wynikającym z kolejki) otrzymasz na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem leczenia. W skierowaniu podany jest termin i miejsce leczenia.


Uwaga!

Lekarz kierujący pacjenta na leczenie uzdrowiskowe nie ma już możliwości wskazania we wniosku miejsca i rodzaju leczenia.

  

Jeśli nie możesz skorzystać z proponowanego przez Fundusz leczenia, możesz je zwrócić. Rezygnacji należy dokonać niezwłocznie, pisemnie, z podaniem powodu rezygnacji. Oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in. z powodu choroby pacjenta lub wypadku losowego.

 

Każda pisemna prośba dotycząca zmiany miejsca bądź terminu leczenia traktowana jest jak REZYGNACJA z leczenia.

 

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, otrzymasz nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału (przesunięcie leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy bez możliwości przesuwania na odległe terminy, np. w zimie na okres letni), jeśli nie jest to związane ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania.

 

Jeśli rezygnacja nie zostanie uznana za zasadną (z uwagi na brak udokumentowania, istniejące przeciwwskazanie, zmianę stanu zdrowia uniemożliwiającą leczenie uzdrowiskowe, utratę samodzielności i/lub zdolności samoobsługi), skierowanie zostanie odesłane do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostaniesz poinformowany. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

  

 Stan na dzień: 1 lutego 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców