SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarza POZ lub lekarz specjalista, o ile brak jest przeciwwskazań do takiego leczenia. Lekarz opisując stan zdrowia pacjenta może wpisać wyniki obowiązujących badań lub dołączyć kserokopie. W przypadku pobytu w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy należy dołączyć kserokopie kart informacyjnych.

  • wymagane podstawowe badania dla osób dorosłych: morfologia krwi, badanie OB, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej-opis, EKG (w przypadku ukończenia 60 roku życia lub schorzeń kardiologicznych, w tym również nadciśnienie tętnicze)
  • wymagane podstawowe badania dla dzieci: pełna morfologia krwi, badanie OB, badanie ogólne moczu.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA SKIEROWANIA

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe przesyła do NFZ lekarz kierujący lub pacjent. Wniosek można dostarczyć osobiście do siedziby oddziału Funduszu w Łodzi lub w delegaturach.

  • Łódź, ul. Kopcińskiego 56, czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00; wtorek 8:00-17:00
  • Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 15, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00
  • Sieradz, Plac Wojewódzki 3, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00
  • Skierniewice, ul. Jagiellońska 29, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00

 

REJESTRACJA SKIEROWANIA

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostaje zarejestrowane zgodnie z datą wpływu do oddziału NFZ. Każde skierowanie otrzymuje indywidualny numer. W przypadku braków formalnych (np. brak pieczątki przychodni, brak podpisu lekarza kierującego) skierowanie odsyłane jest do uzupełnienia. Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe liczy się od daty wpływu skierowania do ŁOW NFZ a nie od daty rejestracji skierowania w systemie informatycznym NFZ.


 

OCENA SKIEROWANIA

Po rejestracji, skierowania przekazywane są do oceny lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej zatrudnionego przez ŁOW NFZ.

Lekarz specjalista ocenia stan zdrowia pacjenta (wydolność układu krążenia, układu oddechowego, układu ruchu) ze szczególną uwagą w zakresie jego zdolności do samodzielności i samoobsługi oraz istniejące przeciwwskazania do zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych (II część skierowania).

W przypadku wątpliwości lekarz specjalista może prosić o uzupełnienie wniosku o dodatkową dokumentację medyczną (np. konsultacja onkologiczna, konsultacja kardiologiczna). Wówczas skierowanie odsyłane jest do lekarza kierującego a pacjent otrzymuje pisemną informację o tym fakcie.

W przypadku braku akceptacji lekarza NFZ z powodu istniejących przeciwwskazań medycznych do leczenia uzdrowiskowego, skierowanie zwracane jest do lekarza kierującego z wyjaśnieniem decyzji i powiadomieniem pacjenta.

 

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, a brak jest wolnych miejsc, skierowanie oczekuje na realizację w kolejce.  Zostaniesz o tym  poinformowany pismem, w którym zostanie podany:

  • indywidualny numer skierowania, umożliwiający sprawdzanie statusu skierowania w wyszukiwarce skierowań
  • podstawowy profil leczenia (np. profil kardiologiczny)
  • orientacyjny czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania

 

Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, z powodu przeciwwskazania lub braku wskazań, Fundusz odeśle go do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostajesz powiadomiony.

Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie!


 

CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na przydział liczony jest od daty wpływu skierowania do oddziału Funduszu, a nie od daty otrzymania pisma informującego o zakwalifikowaniu na leczenie uzdrowiskowe.

 

Orientacyjny czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi ok. 24 - 26 miesięcy, a na leczenie szpitalne dorosłych ok. 5 miesięcy.

 

W przypadku leczenia szpitalnego dzieci (od 3. do 18. roku życia) czas oczekiwania to około 6 miesięcy, a na przydział sanatoryjny dla dziecka z opiekunem (od 3. do 6. roku życia) około 12 miesięcy.

 

Skierowanie (po okresie oczekiwania wynikającym z kolejki) otrzymasz na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem leczenia. W skierowaniu podany jest termin i miejsce leczenia.


Uwaga!

Lekarz kierujący pacjenta na leczenie uzdrowiskowe proponuje we wniosku miejsce i rodzaj leczenia. Jednak jest to jedynie sugestia, która nie jest wiążąca dla NFZ, bowiem przydział skierowań odbywa się zgodnie z datą wpływ skierowania do Oddziału oraz dostępnością, co do miejsc w odpowiednich (zgodnych z profilem leczenia pacjentów) zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Jeśli nie możesz skorzystać z proponowanego przez Fundusz leczenia, możesz je zwrócić. Rezygnacji należy dokonać niezwłocznie, pisemnie, z podaniem powodu rezygnacji. Oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in. z powodu choroby pacjenta lub wypadku losowego.

 

Każda pisemna prośba dotycząca zmiany miejsca bądź terminu leczenia traktowana jest jak REZYGNACJA z leczenia.

 

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, otrzymasz nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału (przesunięcie leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy bez możliwości przesuwania na odległe terminy, np. w zimie na okres letni), jeśli nie jest to związane ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania.

 

Jeśli rezygnacja nie zostanie uznana za zasadną (z uwagi na brak udokumentowania, istniejące przeciwwskazanie, zmianę stanu zdrowia uniemożliwiającą leczenie uzdrowiskowe, utratę samodzielności i/lub zdolności samoobsługi), skierowanie zostanie odesłane do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostaniesz poinformowany. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

  

 Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców