Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę 80 zł, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.


Od ww. opłaty zwolnieni są wszyscy pacjenci w przypadku:

Powyższe zdarzenia stanowią okoliczności zwalniające z obowiązku dokonania na rzecz Oddziału Funduszu ww. opłaty.

Zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru i sprawdzić poprawność jej wypełnienia, należy zwrócić uwagę na poprawne  wskazanie ilości zmian lekarza, pielęgniarki lub położnej w danym roku kalendarzowym.

Jeśli dokonają Państwo trzeciej lub kolejnej zmiany, zgodnej ze swoją wolą, zobowiązani są Państwo do wniesienia opłaty na rachunek bankowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Bank Gospodarstwa Krajowego nr 48 1130 1163 0014 7027 2920 0001 (opis przelewu – opłata za zmianę lekarza/pielęgniarki/położnej) lub w kasie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Kopcińskiego 58, II piętro, pokój 208 (w godz. 8.00 – 15.00).

 

Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że:

tel. kontaktowy: 42 275 41 64

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ