Drukuj

Łódzki Oddział NFZ uprzejmie informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w NZOZ „OKO - MED” w Błaszkach przy ulicy Sulwińskiego 33, rozwiązał z tą placówką umowę na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradni okulistycznej bez okresu wypowiedzenia od dnia 3 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że świadczeniodawca, z którym rozwiązano umowę zobowiązany jest do wydania pacjentom, którzy znajdują się na listach oczekujących zaświadczeń o wpisaniu na listę oczekujących oraz oryginałów złożonych skierowań. Wymienione wyżej zaświadczenie musi zawierać datę zgłoszenia się pacjenta do NZOZ „OKO-MED”,  ponieważ data ta będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielania danego świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom w wypadku osoby niepełnoletniej), a także osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie. Osoby te mogą pozyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także udzielonych świadczeń medycznych.

Poniżej znajdą Państwo wykaz poradni okulistycznych z terenu powiatu sieradzkiego:

Informacji o dostępnych poradniach okulistycznych udzielają także infolinie ŁOW NFZ, codziennie od godz. 8 do 20:

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ