film z tłumaczem migowym

Zapraszamy Państwa do obejrzenia kolejnego odcinka programu dla pacjentów ABC Pacjenta, który w całości poświęciliśmy Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Ubezpieczonych (EWUŚ).


Film: ABC pacjenta - o EWUŚ

Przyciski odtwarzacza:

Skróty klawiszowe do zarządzania odtwarzaczem:

  • klawisz space funkcja: play/pauza
  • klawisz P funkcja: play/pauza
  • klawisz S funkcja: stop
  • klawisz F funkcja: pełny ekran
  • klawisz left funkcja: 5 sekund wstecz
  • klawisz right funkcja: 5 sekund w przód
  • klawisz up funkcja: podgłośnianie
  • klawisz down funkcja: przyciszanie
  • klawisz + funkcja: podgłośnienie
  • klawisz - funkcja: wyciszanie

Tekst alternatywny audycji telewizyjnej ABC pacjenta - o EWUŚ.

Odcinek programu ŁOW NFZ dla pacjentów ABC Pacjenta poświęcony tematyce ubezpieczeń. Pacjenci w programie mogą uzyskać kompleksową informację na co zwrócić uwagę podczas zmiany pracy, kiedy mamy wątpliwości co do statusu ubezpieczenia, kiedy się ubezpieczyć. Program prowadzi redaktor Anna Łukasik.

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Czy wie pani co to jest EWUŚ?

Kobieta w starszym wieku: To jest komputerowy spis w NFZ.

Młoda kobieta: Coś mi się obiło o uszy. Skrótu nie pamiętam szczerze mówiąc.

Młody mężczyzna: To jest system rozpoznawania płatnika składki zdrowotnej, dzięki czemu nie trzeba iść z papierami.

Wypowiedzi ekspertów

Ewa Prycz NFZ Oddział w Łodzi: EWUŚ nie należy kojarzyć z imieniem kobiety. Jest to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjenta, który działa na podstawie przekazanych danych z ZUS-u lub KRUS-u bądź innej instytucji do tego uprawnionej.

Ewa Prycz NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na przyjmowanych pacjentów w recepcji]: Program ten umożliwia bezpośrednie sprawdzenie na podstawie dokumentu tożsamości czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnej opieki medycznej w chwili zgłoszenia się do placówki.

Dorota Piórkowska rejestratorka medyczna [głos z offu; widok na przyjmowanych pacjentów w recepcji]: Jeżeli pacjent jest ubezpieczony wyświetla się napis na zielono, że pacjent jest uprawniony do korzystania ze świadczeń. Jeżeli pacjent nie jest uprawniony wyświetla się to na czerwono. Jeżeli pacjent jest ubezpieczony dokonujemy rejestracji, pacjent idzie na wizytę.

Dorota Piórkowska rejestratorka medyczna: Jeżeli w EWUŚ pacjent nie posiada ubezpieczenia, czyli nie jest uprawniony do świadczeń, drukujemy oświadczenie, na którym pacjent potwierdza, że jest osoba ubezpieczoną. Podpisuje oświadczenie, idzie na wizytę do gabinetu.

Ewa Prycz NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na przyjmowanych pacjentów w recepcji]: Po wizycie powinniśmy natychmiast się zgłosić do płatnika składek tj. bezpośrednio do zakładu pracy, do ZUS, KRUS, bądź do Urzędu Pracy.

Ewa Prycz NFZ Oddział w Łodzi: Każda osoba, która otrzymuje taką informację powinna natychmiast zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia, złożyć stosowny wniosek o weryfikację swojego statusu ubezpieczenia zdrowotnego, załączyć odpowiednie dokumenty. Mamy jak najbardziej prawo do bezpłatnej opieki medycznej w trakcie weryfikacji naszego ubezpieczenia. Taka procedura trwa niejednokrotnie miesiącami, dlatego prosimy o cierpliwość. Każda osoba, która złożyła wniosek jest informowana o kolejnych etapach.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi: Ubezpieczenie zdrowotne to jest uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki medycznej we wszelkich placówkach, szpitalach, przychodniach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na przyjmowanych pacjentów w gabinecie specjalistycznym]: Wszyscy obywatele Polski mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej i są ubezpieczeni, jeżeli spełniają pewne przesłanki.

Anna Leder NFZ Oddział w Łodzi: Osobami ubezpieczonymi są przede wszystkim osoby, które mają umowę o pracę, emeryci, renciści, osoby ubezpieczone i zarejestrowane członkowie rodzin osób ubezpieczonych, również te osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i studiują bądź uczą się. Są to także osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Anna Leder NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na kobiety ciężarne w poradni]: Wszystkie kobiety w ciąży, które są obywatelkami Polski i zamieszkują w Polsce mają prawo do bezpłatnego leczenia, nawet wtedy kiedy nie są ubezpieczone.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi: Osobom nieubezpieczonym czyli taką, która nie może korzystać z opieki medycznej na terytorium Polski jest osoba, która nie ma podpisanej umowy ani dobrowolnego ubezpieczenia ani nie podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu oraz nie jest członkiem rodziny takiej osoby.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na pacjentów oczekujących w poradni]: Jeżeli tracimy pracę musimy pamiętać o tym, że już nie obowiązuje nas tytuł obowiązkowego ubezpieczenia, ale przysługuje na 30-dniowy okres ochronny. Osoby, które zawarły umowę o dzieło nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ewa Prycz NFZ Oddział w Łodzi: Po rozwodzie małżonka, która była dopięta do ubezpieczenia męża traci swój tytuł do ubezpieczenia także w jej obowiązku należy natychmiast zgłosić się np. do urzędu pracy w celu zarejestrowania się jako osoba bezrobotna ewentualnie nabyć tytuł w postaci umowy o pracę. Osoby w konkubinacie musza pamiętać o tym, że musza zadbać sami o ubezpieczenie, nie przysługuje im wspólne ubezpieczenie w postaci członków rodziny.  

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Czy osoby bezrobotne mogą bezpłatnie leczyć się?

Mężczyzna w starszym wieku: Jak są zarejestrowane to chyba tak.

Kobieta w starszym wieku: Tak ponieważ mają odciągane składki.

Młody mężczyzna: Zarejestrowane tak.

Wypowiedzi ekspertów

Beata Hładka – Olejnik Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi: Urzędy pracy mają obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby ze statusem osoby bezrobotnej. Wyjątkiem są tutaj na przykład osoby, które mają rentę rodzinną, ale nie przekraczającą połowy minimalnego wynagrodzenia.

Beata Hładka – Olejnik Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi [głos z offu; widok na ludzi w Urzędzie Pracy]: Następną grupą osób, które są u nas zarejestrowane są osoby jako poszukujące pracy. Wówczas te osoby u nas nie podlegają doubezpieczenia zdrowotnego. My tych osób nie zgłaszamy, ponieważ nie posiadają statusu osoby bezrobotnej. Niepracująca żona może być zgłoszona przez pracującego męża do  ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Plansza [Głos lektora czyta informację]: Podsumujmy... ubezpieczenia zdrowotnego nie mają: bezrobotni nie zarejestrowani w PUP niedopisani do ubezpieczenia członka rodziny, osoby zatrudnione na umowę o dzieło, osoby powracające z państw spoza UE/EFTA, niezgłoszone do ubezpieczenia w Polsce, osoby powracające z państw UE/EFTA nie mające tam ubezpieczenia, niezgłoszone do ubezpieczenia w Polsce.

Beata Hładka – Olejnik Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi: W przypadku rodzica, który przychodzi do rejestracji wówczas może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny, np. dzieci.

Beata Hładka – Olejnik Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi [głos z offu; widok na badane dziecko u lekarza]: Przy dzieciach ważne jest wiek tego dziecka, ponieważ przepisy w Polsce o ubezpieczeniach zdrowotnych informują nas, że osoby do 18. roku życia mają ubezpieczenie zdrowotne zapewnione przez Ustawę. Dzieci, które uczą się mogą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przy rodzicach do 26. roku życia.

Sonda uliczna

Redaktor [głos z offu; widok na przechodniów]: Kto powinien dziecko zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Mężczyzna w starszym wieku: Chyba rodzice.

Kobieta w starszym wieku: Matka.

Kobieta w młodym wieku: Myślę, że rodzice.

Wypowiedzi ekspertów

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi: Od 1 stycznia 2013 roku wszyscy rodzice, którzy bądź posiadają tytuł ubezpieczenia zdrowotnego obowiązkowego, bądź podpisali umowę dobrowolnego ubezpieczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia, bądź są uprawnieni do świadczeń opieki medycznej są zobligowani przez nasz system, do tego, żeby zgłosić swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na badane dziecko u lekarza]: Zdarzają się sytuacje kiedy takiego ubezpieczenia nie mają, wtedy badamy sytuacje dziadków. Wtedy dziadek lub babcia może zgłosić wnuka do ubezpieczenia. Jeżeli i ta sytuacja nie pozwala na to, żeby objąć dziecko systemem opieki zdrowotnej szkoła jest tą placówką, tą instytucja, która jest zobligowana do tego, żeby dziecko zgłosić do ubezpieczenia. Jeżeli i ta przesłanka nie zostanie spełniona wówczas odwołujemy się do przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która zapewnia opiekę medyczną każdemu obywatelowi Polski, który nie ukończył 18. roku życia.

Plansza: [Głos lektora czyta informację] Czy dziecko jest ubezpieczone można sprawdzić: pracownik u swojego pracodawcy, emeryt lub rencista w ZUS lub KRUS, osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy, osoba prowadząca działalność gospodarczą w dokumentacji własnej firmy lub ZUS.

Ewa Prycz NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na studentów na uczelni]: Student ma prawo być dopisany do ubezpieczenia rodzica do 26. roku życia. Po tym okresie obowiązek przejmuje uczelnia. Student podejmując pracę natychmiast zostaje odpięty od ubezpieczenia rodzica, ponieważ uzyskuje swój tytuł do ubezpieczenia jako pracownik. Student po ukończeniu pracy, po odbyciu praktyk, stypendium, które otrzymuje z uczelni, powinien o tym pamiętać, żeby ponownie podpiąć do ubezpieczenia rodzica jako członek rodziny.

Anna Kręplewicz – Kuczyńska Dział Spraw Studenckich Politechniki Łódzkiej: W przypadku kiedy student doktorant ukończył 26. rok życia i jest zgłoszony u nas do ubezpieczenia, a posiada rodzinę, dzieci, niepracującego współmałżonka, może również zgłosić  ich, i uczelnia będzie za nich odprowadzała składki.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi: Wszystkie osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym mogą skorzystać z takiej opcji, żeby podpisać umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na przechodniów]: Są zobligowane do tego, żeby co miesiąc uiszczać składkę w wysokości około 400 zł. Jest to składka niepodzielna, co jest istotna informacją. W sytuacji kiedy podpisujemy umowę dobrowolnego ubezpieczenia w którymś dniu miesiąca musimy pamiętać o tym, że ta składka będzie musiała być odprowadzona za cały miesiąc, w którym została podpisana umowa.

Dominika Bęza NFZ Oddział w Łodzi: Osoby, które podlegały okresowi nieskładkowemu czyli nie były ubezpieczone ani obowiązkowo ani dobrowolnie, nie były uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej muszą liczyć się z tym, że podpiszą skutecznie taką umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego są zobligowane do tego, żeby uiścić dodatkową opłatę.

Plansza [Głos lektora czyta informację]: Opłaty za okres nieskładkowy: za 3 miesiące do roku – 813, 27 zł, rok do 2 lat – 2033,17 zł, od 2 do 5 lat – 4066,34 zł, powyżej 5 lat – 6099,51 zł, powyżej 10 lat – 8132,68 zł.

Anna Leder NFZ Oddział w Łodzi: Taką najprostszą formą i najwygodniejszą dla wszystkich pacjentów żeby na domowym komputerze móc sprawdzić czy na pewno jesteśmy ubezpieczeni, czy dzieci, które są do nas dopisane sąubezpieczone jest założenie konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Na takim koncie będą Państwo mogli zobaczyć codziennie czy na pewno Państwa status ubezpieczenia się nie zmienił. Możemy także skorzystać z pomocy Funduszu i zwrócić się z prośbą, aby na wskazany adres e-mail dostali Państwo informację o ewentualnej zmianie statusu ubezpieczenia. Co to znaczy. Jeśli przez przypadek zostaniecie wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli student w wakacje podejmie prace, i straci swój status ubezpieczenia, to wtedy zostanie zawiadomiony poprzez swoje konto pocztowe, że status ubezpieczenia się zmienił i stał się osobą nieubezpieczoną. Wtedy jest to ważny sygnał, że należy ponowni zadbać o swój tytuł do ubezpieczenia i ubezpieczyć się.

Anna Leder NFZ Oddział w Łodzi [głos z offu; widok na pracującą pracownicę NFZ, widok na stronę z ZIP-em]: Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma wątpliwości co do tego czy jest ubezpieczony zawsze to można sprawdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia. Wystarczy przyjść do nas z dowodem osobistym i wtedy sprawdzimy w naszej bazie czy są Państwo ubezpieczeni. Jeżeli okaże się, że nie to tutaj można wyjaśnić swój status ubezpieczenia. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do tego w jaki sposób się ubezpieczyć, gdzie powinniście zawrzeć umowę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ czy też czy macie możliwość dopisania się jako członek rodziny zawsze się można skonsultować z pracownikiem NFZ telefonicznie, za pośrednictwem poczt e-mail i uzyskać rzetelne informacje.

Billboard: Na program zaprasza Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.