• Jak wyjaśnić status ubezpieczenia - krok po kroku

eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń - dlaczego? Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia.

W takiej sytuacji warto sprawdzić nasze (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) prawo do bezpłatnego leczenia.

Gdzie to wyjaśnić? U płatnika składek:

  • pracownik – u pracodawcy
  • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
  • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
  • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - w ZUS
  • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
  • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
  • przedsiębiorca – w ZUS
  • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
  • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - w NFZ