Podstawą do uzyskania dofinansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym.

 

Zlecenie może być dostarczone do ŁOW NFZ osobiście przez pacjenta, inną osobę pisemnie upoważnioną przez pacjenta lub drogą pocztową.

 

Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego został zgłoszony pacjent. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfikować dane przedstawione w zleceniu.

 

Zlecenia wystawione osobom zgłoszonym do Łódzkiego OW NFZ można potwierdzić w punktach potwierdzania zleceń ŁOW NFZ: w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.


 

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np.:

 • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, zbiornik na insulinę, sensor/elektroda do
 • systemu ciągłego monitorowania glikemii
 • pieluchomajtki,
 • sprzęt stomijny,
 • cewniki, worki do zbiórki moczu,

  

Zlecenia takie po ich wystawieniu potwierdza Oddział Funduszu i wystawia kartę roczną uprawniającą do zaopatrzenia w wyroby medyczne (przysługujące comiesięcznie), maksymalnie do 12 miesięcy lub na okres krótszy (tj. na okres przysługującego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez osobę uprawnioną, potwierdzone przez Oddział Wojewódzki NFZ jest rodzajem czeku wystawionego świadczeniobiorcy, na podstawie którego świadczeniodawca realizujący zaopatrzenie dokonuje rozliczenia z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyroby medyczne do wysokości ich limitu określonego przez Ministra Zdrowia z uwzględnieniem wysokości udziału własnego pacjenta w tym limicie. Jeśli cena wybranych przez pacjenta wyrobów medycznych jest wyższa niż określony limit finansowania ze środków publicznych, różnicę tę finansuje pacjent. Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit, wysokość udziału własnego pacjenta jest liczona od tej ceny.

 


Ważne!

 

Obowiązujące przepisy nie pozwalają Oddziałowi NFZ na zwrot pacjentowi kosztów poniesionych przy zakupie wyrobu medycznego na podstawie przedłożonego przez świadczeniobiorcę rachunku lub faktury.

 

Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie wystawionej przez Fundusz karty rocznej, dlatego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawione w okresie ważności karty, nie wymaga ponownego potwierdzenia przez Oddział NFZ.

 

Realizacja zlecenia następuje u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z NFZ. Informacja o miejscach realizacji znajduje się na stronie internetowej https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ZPO lub w placówce NFZ.

 

Świadczeniodawca realizujący zlecenie comiesięczne powinien odnotować w karcie rocznej jego realizację, wpisując słownie miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie, a na zleceniu – datę otrzymania przez pacjenta zaopatrzenia w comiesięczne wyroby medyczne.


 

Niecykliczne wyroby medyczne

 

Ten rodzaj zaopatrzenia wydawany jest na zlecenie lekarza. Pacjent może zrealizować takie potwierdzone przez Fundusz zlecenie u każdego świadczeniodawcy, który podpisał umowę z Funduszem.

 

Zlecenie wystawia określony specjalista, np. zlecenie na aparat słuchowy – laryngolog, na soczewki okularowe – okulista, natomiast od 2017 r. zlecenie na protezę piersi, perukę oraz wózek inwalidzki ręczny może wystawić również lekarz POZ.

 

Datą realizacji świadczenia jest data odbioru (wpisana w zleceniu). Od niej obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

 

Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz osoby uprawnione do wystawiania zleceń określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.


 

Zasady finansowania

 

Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze pacjent otrzymuje na własność. NFZ finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach ministra zdrowia (w kwocie 100%, 90%, 70%, 50%).

 

Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

 

Na podstawie zlecenia od lekarza prawo do nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości limitu finansowania, mają prawo:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi (uprawnienie przysługuje na podstawie książeczki inwalidy wojennego - wojskowego),
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych (uprawnienie przysługuje na podstawie legitymacji
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych),
 • osoby represjonowane (uprawnienie przysługuje na podstawie legitymacji osoby represjonowanej),
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
 • wykonywania zadań poza granicami państwa (uprawnienie przysługuje na podstawie legitymacji osoby poszkodowanej).

 

Ponadto pacjentom:

 

 • do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (uprawnienie przysługuje na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej)
 • świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (uprawnienie przysługuje na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności).

przysługuje prawo do wyrobów medycznych, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.


 

Naprawy sprzętu

 

Rozróżniamy naprawy gwarancyjne oraz naprawy na podstawie zlecenia naprawy.

 

Naprawy gwarancyjne odbywają się na podstawie wydanego przy zakupie przedmiotu dokumentu gwarancji, w okresie objętym gwarancją. Realizacja naprawy gwarancyjnej nie wymaga potwierdzenia przez Fundusz. Naprawa gwarancyjna musi zostać wykonana przez realizatora, który wydał dany wyrób.

 

Naprawy na podstawie wniosku potwierdzonego przez Fundusz - podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, protezy kończyny) jest wniosek o wykonanie naprawy. Druk wniosku można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony przez pacjenta wniosek musi zostać potwierdzony w oddziale wojewódzkim Funduszu. Może on zostać zrealizowany w każdym punkcie posiadającym umowę z Funduszem w zakresie realizacji danego przedmiotu ortopedycznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa limity cenowe naprawy przedmiotów podlegających tej procedurze. Naprawy można dokonać jedynie w okresie użytkowania danego wyrobu.

 

Produkty seryjne (np. aparaty słuchowe, ortezy) nie podlegają naprawie na podstawie zlecenia potwierdzanego przez Fundusz. W przypadku tych przedmiotów (seryjnych) pozostaje jedynie naprawa gwarancyjna.


 

Skrócenie okresu użytkowania

 

Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu:

 • u osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane;
 • u dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
 • zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
 • rehabilitacji,
 • rozwoju fizycznego.

 

Artykuły powiązane:

  

 Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców