Przeczytaj, kto może się ubezpieczyć dobrowolnie:

 1. Obywatele Polski oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce, a na terenie UE nie mają tytułu obowiązkowego do ubezpieczenia zdrowotnego ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej.
 2. Wolontariusze – wnioskodawcą i zawierającym umowę z oddziałem Funduszu jest Korzystający.

Jeśli chcesz się ubezpieczyć, musisz złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego w Funduszu:

 1. w Łodzi – ul. Kopcińskiego 56, sala obsługi lub delegaturze Funduszu.
  Musisz mieć ze sobą następujące dokumenty:
 • dokument tożsamości,
 • dokument potwierdzający wygaśnięcie ostatniego tytułu do ubezpieczenia (np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej itp.),
 • wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA (do pobrania w oddziale),
 • pełnomocnictwo (pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona) musi zawierać informacje o adresie zamieszkania i nr. PESEL osoby ubezpieczanej - jeśli chcesz zawrzeć umowę za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia dzieci powyżej 18. r.ż. należy załączyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pozostawanie uczniem/studentem (zaświadczenie ważne jest 30 dni, nie jest honorowana legitymacja ucznia/studenta),
 • cudzoziemcy - wykaz dokumentów do uzgodnienia w oddziale.

Zgłoś do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia - składając wniosek, należy wskazać dane tych członków rodziny, tj. imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania.

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, 
 • małżonek,
 • krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

  Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

! Brak zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny może skutkować ukaraniem osoby ubezpieczającej się dobrowolnie karą grzywny

Jeśli Twój okres bezskładkowy, tj. okres czasu, jaki upłynął od dnia wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia, był dłuższy niż 3 miesiące, wnosisz opłatę na numer rachunku bankowego oddziału Funduszu. Od tego uzależnione jest zawarcie umowy. Wysokość opłaty zależy od długości okresu bezskładkowego.

Opłacasz składkę na ubezpieczenie dobrowolne - składka jest miesięczna i niepodzielna. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Opłacana jest na indywidualne konto ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec - do 15 sierpnia).

Składka

Wymiar składki – wysokość składki stanowi 9% zadeklarowanej we wniosku podstawy, nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału, ogłaszane co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i stanowi 9% podstawy – w II kwartale 2018 r. – 423,01 PLN (podstawa wymiaru składki 4 700,11 PLN).

Każdorazowa zmiana wysokości składki podawana jest przez NFZ na stronie internetowej  lub telefonicznie pod numerami:

Informacje mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów:

 • 801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych
 • 42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

 oraz 42 275-41-60, 42 275-41-62 (-166, -165, -185)

Wyjątki:

 1. dla korzystającego - kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu – tj. 189,00 PLN (podstawa wymiaru składki 2100,00 PLN) – składkę odprowadza korzystający;
 2. dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, dla odbywających staż adaptacyjny a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz dla odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim - kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – tj. 46,80 PLN (podstawa wymiaru składki 520,00 PLN );

Po opłaceniu składki w danym miesiącu, każdorazowo zgłaszasz się do ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania aby złożyć druk DRA.

Jesteś ubezpieczony i masz prawo do świadczeń od dnia określonego w umowie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Dokumentem ubezpieczenia jest umowa oraz aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej.

Więcej informacji na temat dobrowolnego ubezpieczenia