Kiedy i komu przysługuje transport „daleki":

 • Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z Twojego wyboru, korzystasz ze świadczeń w warunkach szpitalnych za granicą, a Twój stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania - transport jest realizowany od granicy Polski do Twojego miejsca zamieszkania.
 • Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z Twojego wyboru, korzystasz ze świadczeń w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz gdy brak medycznych przeciwwskazań do przewozu transportem sanitarnym w POZ - transport jest realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, szpitala udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.
 • Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi musisz pozostawać pod stałą opieką danej poradni specjalistycznej, a przewóz odbywa się w celu kontynuacji leczenia specjalistycznego, odległość między Twoim miejscem zamieszkania a tą poradnią jest większa niż 120 km tam i z powrotem, a poradnia ta mimo odległości jest najbliższą ze względu na zakres udzielanych świadczeń - transport realizowany jest z miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem.
 • Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi musisz korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej realizowanych jedynie przez niektóre poradnie w kraju we właściwym zakresie, a przewóz odbywa się w celu kontynuacji, odległość między Twoim miejscem zamieszkania a tą poradnią jest większa niż 120 km tam i z powrotem, a Twój ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni - transport jest realizowany z miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem.

Do przewozu transportem „dalekim” zakwalifikuje Cię lekarz POZ, który oceni Twój stan zdrowia.

Twój lekarz POZ wypełni wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km).

Wniosek o zlecenie transportu "dalekiego" powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, czy wizyta w poradni jest związana z zakończeniem lub kontynuacją leczenia,
 • opis niesprawności pacjenta wymagającej skorzystania z transportu,
 • potwierdzenie przez lekarza POZ zasadności realizacji transportu i wskazanie realizatora przewozu.

Do wniosku dołączasz zaświadczenie lekarskie:

 1. W przypadkach transportu od granicy Polski do domu - wystawia je lekarz szpitala zagranicznego w języku polskim lub do oryginalnego zaświadczenia dołączasz jego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 2. W przypadkach transportu z domu do poradni specjalistycznej i z powrotem – wystawia lekarz poradni, do której będziesz jechał w ramach transportu „dalekiego”. Zaświadczenie to powinno potwierdzać:
  • datę wizyty,
  • to, że jesteś już pod opieką poradni, a planowana wizyta jest kontynuacją leczenia.

Uwaga! Zaświadczenia nie może wystawić m.in. lekarz, który nie prowadzi leczenia, a wydał zaświadczenie wyłącznie po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta lub na podstawie jego ustnej sugestii o fakcie wyznaczenia terminu konsultacji specjalistycznej.

Oryginał wniosku wraz z zaświadczeniem przedstawiasz w oddziale Funduszu - nie później niż na 7 dni przed datą planowanego transportu. Wniosek z zaświadczeniem możesz złożyć w Łodzi albo we właściwej delegaturze lub faksem na numer tel./faks (42) 275-41-89 – wówczas przesyłasz pocztą oryginały.

Oddział Funduszu rozpatruje wniosek – może poprosić Ciebie, lekarza wystawiającego wniosek lub poradnię, do której się wybierasz o dodatkowe wyjaśnienia.

Jeśli wniosek spełnia wymagania - otrzymasz pocztą pozytywną odpowiedź, w której wskazany będzie termin realizacji wniosku, adres poradni oraz realizator. Jeśli decyzja Funduszu będzie negatywna – gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa – Ty i Twój lekarz otrzymacie pisma pocztą.

Ze zgodą oraz oryginałem wniosku musisz się udać do realizatora, z którym ustalisz szczegóły przewozu.

Więcej informacji o transporcie