KROK 1

Zgłoś się do oddziału NFZ (lub delegatury) z odpowiednim wnioskiem bądź wniosek (wraz z dokumentami) wyślij pocztą, faksem: 42 275-40-61, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan wszystkich dokumentów, w tym wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie EKUZ). Nie potrzeba zdjęcia!

Uwaga! Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, możesz to zrobić na podstawie stosownego upoważnienia.

 

Jeśli w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU) będziesz miał status: ubezpieczony - nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubezpieczony, wówczas musisz okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Wyjątkiem są osoby powyżej 18. roku życia kontynuujące kształcenie się i mające status członka rodziny - muszą one przedłożyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką oraz dokument potwierdzający dopisanie do jednego z członków rodziny.

 

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie

Jeśli pracownik NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, aby otrzymać EKUZ powinieneś okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

 

Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.: 

 • aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,

 • aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,

 • aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),

 • aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa z ważną pieczątką zakładu pracy lub zawierająca potwierdzenie właściwej jednostki ZUS o aktualnych uprawnieniach zainteresowanego do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,

 • legitymacja emeryta/rencisty,

 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,

 • aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,

 • aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu.

W przypadku emerytów/rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja.

 

Dla członków rodziny, odpowiednio do sytuacji, np.:

 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej,

 • zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem

 • 1 lipca 2008 r.),

 • w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność,

 • w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS, aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Dla nieubezpieczonego – uprawnionego do świadczeń (zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach), odpowiednio do sytuacji:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo,

 • dokument potwierdzający tożsamość,

 • zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży,

 • skrócony odpis aktu urodzenia,

 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP.

 

Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:

 • aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin,

 • dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia – ZUS ZUA – w przypadku osób, które w dniu składania wniosku nie były ustawowo zobowiązane do opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia,

 • dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne – tylko dla osób prowadzących działalność na własny rachunek,

 • odcinek renty / emerytury,

 • dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Za aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie przyjmuje się dokument, który potwierdza ostatni możliwy okres ubezpieczenia, np.:

 1. W przypadku dokumentu potwierdzającego opłacenie składek w ZUS (np. ZUS RMUA):

  • gdy z wnioskiem wystąpiono przed dniem 15 danego miesiąca (np. przed dniem 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc czerwiec,

  • gdy z wnioskiem wystąpiono po dniu 15 danego miesiąca (np. po 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc lipiec.

 2. W przypadku legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia płatnika– dokument ważny jest 30 dni od jego wystawienia.

 

KROK 2

Pracownik NFZ sprawdzi Twoje dane.

 

KROK 3

Otrzymasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta może być wydana także osobie, którą do tego upoważnisz bądź wysłana listem poleconym.

EKUZ jest bezpłatna i jeśli zgłosisz się po nią osobiście, zostanie wydana od ręki. Jeśli wniosek prześlesz e-mailem lub pocztą - karta zostanie wystawiona w ciągu trzech dni od daty wpływu korespondencji, a następnie przesłana listem poleconym. Można ją także odebrać w Oddziale – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej posiadającej upoważnienie do odbioru karty.

 

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

.

Leczenie za granicą