Drukuj
Odsłony: 47597

Poświadczenie jest dokumentem uprawniającym wskazaną w nim osobę do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Wydawane jest w języku polskim.

Poświadczenie jest dokumentem wydawanym przez oddział NFZ, właściwy ze względu zamieszkania wydawanym, na podstawie rejestracji formularzy E-106/E-109/E-120/E-121/S1 wydanych przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego innych krajów UE/EFTA.

Poświadczenie potwierdza uprawnienia wskazanej w nim osoby do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

W celu rejestracji ww. dokumentów należy przedłożyć:

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych status członka rodziny posiadają następujące osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

UWAGA! Osoby posiadające poświadczenia zobowiązane są do przekazywania Oddziałowi informacji, dokumentów lub dowodów niezbędnych dla ustalenia sytuacji ubezpieczeniowej głównego ubezpieczonego lub członków jego rodziny; do udzielenia odpowiedzi na ankiety cyklicznie przesyłane przez Oddział, jak również do niezwłocznego pisemnego powiadomienia  Oddziału o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na uprawnienia do świadczeń rzeczowych oraz do zwrotu otrzymanego poświadczenia.

Do okoliczności tych należą, między innymi, rozwiązanie lub zmiana stosunku pracy, korzystanie z urlopu bezpłatnego; zmiana miejsca zamieszkania  lub pobytu; nabycie własnego tytułu do ubezpieczenia w Polsce lub innym kraju członkowskim UE/EFTA, zaprzestanie kontynuowania nauki przez członka rodziny  (pisma w tej sprawie prosimy adresować do Wydziału Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź).

Pliki do pobrania: leczenie w UE/EFTA