Drukuj

Subject: EKUZ

Message: W dniu dzisiejszym (3 stycznia 2016 r.) w ramach niedzielnej (świątecznej) opieki zdrowotnej musiałem skorzystać z pomocy Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu. Jestem obywatelem polskim przebywającym na stałe za granicą (Wielka Brytania) i tam ubezpieczonym.

Chcąc skorzystać z pomocy w wyżej wymienionej przychodni dla mojego niespełna dwuletniego dziecka zażądano okazania EKUZ dziecka. Z uwagi iż nie zabrałem ze sobą EKUZ dziecka chciałem posłużyć się moją własną kartą EKUZ (karta dla dziecka jest przecież wydawana na podstawie mojego ubezpieczenia). Odmówiono mi i zażądano zapłacenie za udzielenie pomocy dziecku. Czy jest to zgodne z obowiązującym prawem? Rok wcześniej w tej samej przychodni nie robiono żadnego problemu z przyjęciem dziecka twierdząc że wszystkie dzieci (obywatele Polski) do 18 roku życia są automatycznie ubezpieczone niezależnie czy rodzice są ubezpieczeni czy też nie. Kto zatem miał rację i jak jest faktycznie?
Z poważaniem
Łukasz P

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm.)
Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:
1)   osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi",
2)   inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych,
3)   inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia:
a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4)   inne niż wymienione w pkt 1-3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
-   zwane dalej "świadczeniobiorcami".
2. Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.