Subject: świadczenia po ustaniu zatrudnienia

Message: W trakcie zwolnienia lekarskiego ustało moje zatrudnienie.W "e-wuś'u" nie ma potwierdzenia o moim ubezpieczeniu.Czy w takim przypadku ja i moje dziecko nie mozemy bezpłatnie skorzytac z usług finansowanych przez NFZ?Czy mam opłacić jakieś składki żeby móc z nich nadal korzystać?

Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. z związku z zatrudnieniem) pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia (rozwiązanie stosunku pracy) ma wraz z członkami rodziny, którzy przed wygaśnięciem stosunku pracy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W związku z tym przez czas pobierania przez Panią zasiłku chorobowego / świadczenia rehabilitacyjnego ma Pani wraz z dzieckiem (jeśli zgłosiła Pani dziecko do swojego ubezpieczenia u pracodawcy przed rozwiązaniem stosunku pracy) prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Prawo to wygasa z ostatnim dniem zwolnienia lekarskiego.