Email: P. Bohdan

Subject: eWUŚ

Message: Zagubiony (w domu) dowód osobowy, choroba Alzheimera, chory przebywa aktualnie w szpitalu, brak wpisu w systemie eWUŚ. Co robić?

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego możliwa jest na podstawie wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, dostarczonego do NFZ:
a)    osobiście,
b)    za pośrednictwem poczty,
c)    elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP,
d)    z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający datę zgłoszenia do ubezpieczenia (tj. np.: zaświadczenie od płatnika/ZUS/KRUS).
Wnioski o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego rozpatrywane są w terminie trzydziestu dni od daty wpływu do Oddziału NFZ właściwego ze względu na adres zamieszkania i przynależność do Oddziału NFZ.
Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 50 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 z późn. zm.) od dnia 01.01.2013 r. w przypadku wizyty pacjenta w przychodni / szpitalu lub też będącego w trakcie leczenia uzdrowiskowego, gdy Fundusz nie potwierdzi drogą elektroniczną - w dniu dokonywania weryfikacji (który jest tożsamy z dniem udzielenia świadczenia), prawa tej osoby do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent może przedstawić dokument potwierdzający fakt zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzania składek lub złożyć w tej kwestii pisemne oświadczenie. Przedstawienie jednego z powyższych dokumentów będzie podstawą do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.
Tym samym brak elektronicznego potwierdzenia prawa do świadczeń za pośrednictwem systemu eWUŚ nie może stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, w tym odmowy wystawienia recepty refundowanej, w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów jej wystawienie jest zasadne.