Drukuj

Email: Andrzej J.

Subject: ubezpieczenie w systemie EWUŚ

Message: weryfikacja oświadczenia o ubezpieczeniu ,wysłane dokumenty potwierdzające tożsamość oraz oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i odprowadzaniu składek do ZUS.

Bardzo proszę o doprecyzowanie celu Pana wiadomości. Jeżeli jest ona kontynuacją sprawy prowadzonej przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ proszę o powołanie się na jej znak.
Jednocześnie zawiadamiam, że weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego możliwa jest na podstawie wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, dostarczonego do NFZ:
a)      osobiście,
b)      za pośrednictwem poczty,
c)       elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP,
d)      z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający datę zgłoszenia do ubezpieczenia (tj. np.: zaświadczenie od płatnika, druk ZUS ZUA, ZUS ZCNA oraz  dokument potwierdzający status ucznia / studenta – o ile dotyczy).
Wnioski o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego rozpatrywane są w terminie trzydziestu dni od daty wpływu do Oddziału NFZ właściwego ze względu na adres zamieszkania i przynależność do Oddziału NFZ.