Email: Przemek

Subject: karta dilo -rozliczenie

Message: Czy w sytuacji kiedy pacjent zgłasza się do AOS ( por. chirurgiczna) zakładana jest tam karta Dilo to czy można to świadczenie rozliczyć pakietem onkologicznym?
 Czy dopiero po potwierdzeniu wyników ze jest nowotwór cofamy sie to tej wizyty i zmieniamy na pakiet onkologiczny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego :

(…) lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego może wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, wg klasyfikacji ICD-10 w zakresie: D37-D44, D47.9, D48; - rozpoczyna wtedy diagnostykę wstępną zmierzającą do potwierdzenia bądź wykluczenia nowotworu i po zakończeniu może rozliczyć pakiet diagnostyki wstępnej. Jeżeli nie potwierdzi nowotworu zamyka kartę diagnostyki onkologicznej, jeżeli potwierdzi rozpoznanie rozpoczyna etap diagnostyki pogłębionej– i po wykonaniu może rozliczyć pakiet diagnostyki pogłębionej, lub kieruje pacjenta na diagnostykę pogłębioną w poradni innej specjalności, lub kieruje na zabieg diagnostyczno-leczniczy w oddziale.

(…) lub w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego (np. na podstawie wyników badań przedstawionych przez pacjenta) wg klasyfikacji ICD-10 z zakresu: C00-C43, C45-C97, D00-D03, D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, D45, D46, D47.0-D47.7, D75.2, D76.0; - Wydaje kartę diagnostyki onkologicznej i rozpoczyna etap diagnostyki pogłębionej lub przekieruje pacjenta na zabieg diagnostyczny ( jeżeli wykona diagnostykę pogłębioną może rozliczyć odpowiedni pakiety pogłębionej diagnostyki onkologicznej).