Email: jadwiga

Subject: Depozyt w szpitalu

Message: Przy zgłoszeniu się do szpitala wymagano, abym dostarczyła dowód osobisty i karty informacyjne z wcześniejszego leczenia.
W każdym z w/w dokumentów znajduje się mój numer Pesel.
Celem pobytu w szpitalu był zabieg operacyjny na sali operacyjnej.
Zwróciłam się z zapytaniem do pielęgniarek, gdzie mogę zdeponować powyższe dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, klucze od mieszkania. Oświadczyły, że one tym się nie zajmują, że mam to powierzyć  pacjentkom  z mojej sali, co uważałam za niewłaściwe, bo ja nie znam osobiście tych chorych, ani one mnie nie znają.Nie stanowią one gwarancji, że nie spiszą mojego numeru dowodu osobistego i numeru Pesel i nie wykorzystają np.do pobrania kredytu w parabanku.
Podobny problem może mieć wielu chorych, a w szczególności osoby samotne, takie jak ja.
W związku z tym mam pytanie, czy są jakieś przepisy o wprowadzeniu punktu depozytowego w szpitalu, aby przekazać czasowo w/w dokumenty i inne wartościowe rzeczy.


Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) wskazuje:
Art. 39.
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 40.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,
2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,
3) sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów - uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa pacjenta, o którym mowa w art. 39.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069)
§ 15.
1. Do historii choroby dołącza się dokumenty dodatkowe, w szczególności:
1) kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
2) kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
3) kartę obserwacji lub kartę obserwacji porodu;
4) kartę gorączkową;
5) kartę zleceń lekarskich;
6) kartę przebiegu znieczulenia;
7) kartę zabiegów fizjoterapeutycznych;
8) kartę medycznych czynności ratunkowych, w przypadku, o którym mowa w § 50 ust. 2;
9) kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, dołączaną po wypisaniu pacjenta ze szpitala;
10) wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem, jeżeli nie zostały wpisane w historii choroby;
11) wyniki konsultacji, jeżeli nie zostały wpisane w historii choroby;
12) protokół operacyjny, jeżeli była wykonana operacja;
13) okołooperacyjną kartę kontrolną.
2. W przypadku operacji w trybie natychmiastowym, dopuszcza się odstąpienie od prowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej.
3. Każdy z dokumentów dodatkowych, o których mowa w ust. 1, zawiera co najmniej imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, a w przypadku braku numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Do historii choroby dołącza się na czas pobytu pacjenta w szpitalu:
1) dokumentację indywidualną udostępnioną przez pacjenta, w szczególności wyniki wcześniejszych badań diagnostycznych, kartę przebiegu ciąży, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zaświadczenia, orzeczenia, opinie lekarskie,
2) dokumentację indywidualną pacjenta prowadzoną przez inne komórki organizacyjne szpitala i dokumentację archiwalną szpitala dotyczącą poprzednich hospitalizacji pacjenta
– jeżeli są istotne dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, dostarczone w postaci papierowej, zwraca się za pokwitowaniem pacjentowi przy wypisie, sporządzając ich kopie albo odwzorowanie cyfrowe, które pozostawia się w historii choroby.