Email: Natalia

Subject: Inseminacja

Message: Witam. W jakich placówkach na terenie województwa łódzkiego refundowany jest zabieg inseminacji?

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pary mogą skorzystać z programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie "Kompleksowej diagnostyki niepłodności", który realizowany jest od listopada 2017 roku przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, jako referencyjny  ośrodek leczenia niepłodności wybrany przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach podpisanej umowy, ICZMP realizuje zadania zlecone przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ww. programu, obejmujące kompleksową diagnostykę niepłodności, tj.:

 • Opieka lekarza prowadzącego (jenorazowe wynagrodzenie)
 • Opieka psychologiczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • USG ginekologiczne
 • Histerosalpinografia
 • Ultrasonograficzna histerosalpingosonografia kontrastowa
 • Laparoskopia
 • USG TRUS
 • Progesteron
 • Gonadotropiny
 • AMH
 • Androgeny
 • Prolaktyna
 • TSH
 • FSH
 • Estradiol
 • Badanie nasienia
 • Testosteron
 • Badanie moczu.

Regulamin uczestnictwa w programie zdrowotnym pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020

 • § 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie polityki zdrowotnej pn. „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”, zwanego dalej „Programem”, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej kompleksowej diagnostyki niepłodności, prawa oraz obowiązki z tym związane.

 • § 2. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. 1. świadczeniach – należy przez to rozumieć świadczenia opieki zdrowotnej kompleksowej diagnostyki niepłodności finansowane ze środków publicznych realizowane w ramach Programu na rzecz osób w nim uczestniczących;
 1. 2. realizatorze – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy będący referencyjnym ośrodkiem leczenia niepłodności, realizujący świadczenia w ramach Programu na rzecz uczestników;
 1. 3. uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która wspólnie z partnerem korzysta ze świadczeń w Programie;
 1. 4. parze – należy przez to rozumieć dwoje uczestników, którzy wspólnie uczestniczą w Programie.
 • § 3. Postanowienia ogólne
 1. 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zgłoszenie się pary do realizatora oraz podpisanie oświadczeń i formularza, o których mowa w § 5 ust. 1. 2. Uczestnicy Programu przystępują do Programu jako para pozostająca w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. 3. Para może zostać skierowana do udziału w Programie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie wywiadu, jak również samodzielnie zgłosić się do realizatora. 4. Decyzja dotycząca przystąpienia do Programu, rezygnacji z udziału w nim oraz każda inna decyzja związana z udziałem w Programie powinna być podejmowana wspólnie przez parę. Każda taka decyzja powinna być wyrażona na piśmie. 5. Rezygnacja z udziału w Programie jednego uczestnika oznacza rezygnację z udziału w nim pary.
 • § 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych
 1. 1. Świadczenia udzielane w programie oraz finansowane ze środków programu mogą być realizowane wyłącznie przez realizatora. 2. W przypadku posiadania przez pacjentów aktualnych wyników danego parametru badanie nie może być wykonywane ponownie w ramach programu. 3. Kolejność udzielania świadczeń w Programie jest uzależniona od kolejności zgłoszenia się pary do realizatora oraz indywidualnych wskazań medycznych pacjentów. 4. Wybór realizatora jest wyłączną decyzją pary. 5. Świadczenia udzielane w programie obejmują etap wstępny i etap poszerzonej diagnostyki, które są szczegółowo opisane w treści dokumentu programowego. 6. Etap terapeutyczny leczenia niepłodności dla pary nie jest objęty finansowaniem w ramach programu.
 • § 5. Udział w programie
 1. 1. Przed rozpoczęciem etapu wstępnego do uczestnictwa w Programie każda z osób, które zgłosiły się do udziału w Programie podpisuje oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu uczestnictwa w Programie, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do regulaminu, oraz formularz świadomej zgody na udział w Programie, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do regulaminu. 2. Para może korzystać ze świadczeń w ramach Programu wyłącznie u jednego z realizatorów. 3. Nie jest dopuszczalna zmiana realizatora w trakcie udziału w Programie. 4. Kolejkę oczekiwania na świadczenia prowadzi każdy realizator samodzielnie 5. Informację o ewentualnym miejscu w kolejce oczekiwania, przewidywanym czasie oczekiwania na udzielanie świadczeń w ramach programu przekazuję personel realizatora. 6. Czas oczekiwania na świadczenia może być uzależniony od indywidualnych wskazań medycznych pacjentów, wysokości środków przyznanych na realizację zadania w ramach programu oraz innych istotnych uzasadnionych powodów. 7. Decyzję o zakończeniu etapu wstępnego i etapu diagnostyki poszerzonej oraz zakończeniu udziału pary w Programie z powodu wyczerpania dostępnych metod diagnostycznych podejmuje personel medyczny udzielający świadczeń.  8. Para może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na każdym jego etapie. Decyzję tę para podejmuje po konsultacji z lekarzem zatrudnionym u realizatora, w którym para aktualnie jest wpisana na listę oczekujących lub rozpoczęła procedurę zapłodnienia pozaustrojowego. 9. Decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Programie para podejmuje na własną odpowiedzialność, zrzekając się jakichkolwiek roszczeń wynikłych z tej decyzji wobec realizatorów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa-Ministra Zdrowia oraz osób związanych z wymienionymi. Decyzja o rezygnacji z uczestnictwa w Programie oznacza niemożność ponownego udziału pary w Programie 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie informacja jest odnotowywana na dokumentacji medycznej pary.
 • § 6. Obowiązki i prawa uczestników
 1. 1. Uczestnicy mają prawo do pełnej, przystępnej i zgodnej z aktualnym stanem wiedzy medycznej informacji na temat świadczeń udzielanych w ramach Programu. 2. Uczestnicy na każdym etapie udziału w Programie są zobowiązani przekazywać realizatorowi istotne informacje o swoim stanie zdrowia, mogące wpłynąć decyzje dotyczącego postępowania diagnostycznego. 3. Po zakończonym udziale w programie każdy z uczestników otrzymuje ankietę satysfakcji, którą uczestnik niezwłocznie uzupełnia. 4. Ankieta zostanie przekazana do Ministerstwa Zdrowia przez realizatora po zakończeniu przez parę udziału w programie. Zasady przekazywania ankiet określają umowy zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministrem Zdrowia oraz realizatorami. 5. Na ankiecie nie będą zamieszczone żadne dane osobowe, lub inne informacje pozwalające na identyfikację żadnego z uczestników programu.
 • §7. Postanowienia końcowe
 1. 1. W przypadku zmiany regulaminu uczestnik podpisuje oświadczenie dotyczące akceptacji regulaminu uczestnictwa w Programie, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do regulaminu. Odmowa podpisania oświadczenia jest równoznaczna z odstąpieniem od udziału w Programie. 2. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw uczestników. 3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.