Email: Jolanta

Subject: Badnaie USG i RTG

Message: Witam. Byłam na wizycie w ramach NFZ u lekarza endokrynologa. Dostałam skierowanie na wykonanie USG tarczycy. Zapytałam lekarza, gdzie mogę wykonać takie badanie. Lekarz powiedział, że tylko pełnopłatne, bo on nie robi tych badań i nie podpisał umowy z żadną z placówek. Czy jest taka możliwość, że lekarz nie ma podpisanej umowy na wykonanie badań diagnostycznych?


Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza udzielającego świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjenci mogą bezpłatnie wykonać w pracowni diagnostycznej wskazanej przez lekarza kierującego[1].


Obowiązuje bowiem zasada, że świadczeniodawca, u którego zatrudniony lekarz wystawił skierowanie na badania diagnostyczne, powinien umożliwić ich realizację w ramach własnej placówki medycznej bądź – w oparciu o umowę podwykonawstwa – w wybranym gabinecie diagnostycznym[2].

[1] jedyne odstępstwo od powyższej zasady stanowi możliwość wyboru miejsca realizacji skierowań na tzw. badania diagnostyczne kosztochłonne, takie jak np. tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Pacjenci posiadający skierowanie na tego typu badania mogą je zrealizować w placówkach medycznych, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie określonego rodzaju badań diagnostycznych kosztochłonnych. Informacja o miejscach realizacji tych badań przez świadczeniodawców na podstawie umowy z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dostępna jest na stronie internetowej: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/BadaniaDiagnostyczne

[2] powyższe wynika z zapisów § 8 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484), zgodnie z którym świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.