Email: Anna

Subject: Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasiłku macierzyńskim

Message: Moja umowa o pracę na czas określony została przedłużona do dnia porodu. Z dniem porodu wygasa mój status osoby zatrudnionej. Od tego dnia należy mi się zasiłek macierzyński. Na jakiej podstawie mam wówczas prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, jeśli nie jestem osobą zamężną - zgłoszoną do ubezpieczenia jako członek rodziny? Czy jestem wówczas ubezpieczona przez ZUS czy jestem zobowiązana do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (będąc jednocześnie na zasiłku macierzyńskim)?


Z informacji przekazanych przez Panią wynika, że po ustaniu zatrudnienia będzie Pani przebywała na zasiłku macierzyńskim i zasiłek będzie wypłacał ZUS.

Zgodnie z art. 67 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zm.) osoba, której wypłacane jest świadczenie pieniężne po ustaniu zatrudnienia, w związku z chorobą lub posiadaniem prawa do płatnego zasiłku macierzyńskiego, w okresie wypłaty środków przez ZUS ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pomimo braku obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Z dniem zaprzestania wypłacania zasiłku przez ZUS zakończy się Pani prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i powinna Pani uzyskać własny tytuł do ubezpieczenia (np. w związku z zatrudnieniem, rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, …).

Z dniem zgłoszenia do ubezpieczenia uzyska Pani obowiązkowy tytuł i prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia oznacza, że będzie Pani osobą nieubezpieczoną, posiadającą jedynie prawo do świadczeń w okresie wypłaty świadczenia macierzyńskiego.

Będąc osobą niezamężną nie będzie Pani posiadała prawa do zgłoszenia w charakterze członka rodziny. Wyjątek stanowi osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, która może być zgłoszona jako członek rodziny do ubezpieczenia rodzica bez ograniczenia wieku.


Dziecko powinno zostać zgłoszone doubezpieczenia przez drugiego rodzica.