Drukuj

Email: Anita

Subject: Ubezpieczenie zdrowotne

Message: Jestem studentką, studia stacjonarne, mam > 26 lat. Po ustaniu zatrudnienia ubezpiecza mnie uczelnia. Problem z ubezpieczeniem dzieci. Jedno pełnoletnie - 18 lat i nadal się uczy, drugie 11 lat. Mają zasądzone alimenty pobierane z Funduszu Alimentacyjnego. Nie wiem, czy dobrze interpretuję ustawę - muszę zgłosić dzieci do ubezpieczenia z tytułu alimentów w ZUS /każde osobno/i opłacić im z tych alimentów po 9 % ?

Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt.20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1.


Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 33 ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


Z kolei art. 66 ust.2 ustawy wskazuje, że status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-20, 26-28b, 30 i 33.


Oznacza to, że Pani dzieci mające zasądzone alimenty, mogą być zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, jako członkowie Pani rodziny. Drugą możliwością byłoby zgłoszenie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zasądzonych alimentów, a następnie zgłoszenie Pani do ubezpieczenia, jako członka rodziny jednego z dzieci.


Osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych do ubezpieczenia zgłaszają się same.


Zgłoszenia należy dokonać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.